{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/4 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9610009
مهلت پاسخ: 1396/10/5 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

کاهش سرمایه شرکت ها
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص کاهش سرمایه شرکت‌ها صحیح نیست؟‌
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران گذاشته شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران گذاشته شود.
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند.
گزینه {{2+1}}: پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه توجیه لزوم آن باید حداقل 45روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره به بازرسان شرکت تحویل داده شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه توجیه لزوم آن باید حداقل 45روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره به بازرسان شرکت تحویل داده شود.
گزینه {{3+1}}: طلبکارانی که پس از تصویب کاهش سرمایه با شرکت داد و ستد داشته اند، حق اعتراض به آن را ندارند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: طلبکارانی که پس از تصویب کاهش سرمایه با شرکت داد و ستد داشته اند، حق اعتراض به آن را ندارند.
کاهش سرمایه شرکت ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص کاهش سرمایه شرکت‌ها صحیح نیست؟‌
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند.
پاسخ صحیح:
شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران گذاشته شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه توجیه لزوم آن باید حداقل 45روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره به بازرسان شرکت تحویل داده شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: طلبکارانی که پس از تصویب کاهش سرمایه با شرکت داد و ستد داشته اند، حق اعتراض به آن را ندارند. 0 پاسخ صحیح
کاهش سرمایه شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص کاهش سرمایه شرکت‌ها صحیح نیست؟‌
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران گذاشته شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران گذاشته شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران گذاشته شود. 0
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند. 0
گزینه {{2+1}}: پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه توجیه لزوم آن باید حداقل 45روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره به بازرسان شرکت تحویل داده شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه توجیه لزوم آن باید حداقل 45روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره به بازرسان شرکت تحویل داده شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه توجیه لزوم آن باید حداقل 45روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره به بازرسان شرکت تحویل داده شود. 0
گزینه {{3+1}}: طلبکارانی که پس از تصویب کاهش سرمایه با شرکت داد و ستد داشته اند، حق اعتراض به آن را ندارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: طلبکارانی که پس از تصویب کاهش سرمایه با شرکت داد و ستد داشته اند، حق اعتراض به آن را ندارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: طلبکارانی که پس از تصویب کاهش سرمایه با شرکت داد و ستد داشته اند، حق اعتراض به آن را ندارند. 0
این سوال لغو شده است.

کاهش سرمایه شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص کاهش سرمایه شرکت‌ها صحیح نیست؟‌
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند.
پاسخ شما صحیح است
شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران گذاشته شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کاهش سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران گذاشته شود. 0
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سهامی عام نمی توانند سرمایه خود را به کمتر از 5میلیون تومان کاهش دهند. 0
گزینه {{2+1}}: پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه توجیه لزوم آن باید حداقل 45روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره به بازرسان شرکت تحویل داده شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه توجیه لزوم آن باید حداقل 45روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره به بازرسان شرکت تحویل داده شود. 0
گزینه {{3+1}}: طلبکارانی که پس از تصویب کاهش سرمایه با شرکت داد و ستد داشته اند، حق اعتراض به آن را ندارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: طلبکارانی که پس از تصویب کاهش سرمایه با شرکت داد و ستد داشته اند، حق اعتراض به آن را ندارند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}