{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/2 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9610004
مهلت پاسخ: 1396/10/5 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

قیمت پایانی سهام شرکت ومعادن
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت توسعه ‌معادن ‌وفلزات‌ در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز شنبه 16 دی ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

" امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 129594
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر 2160 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر 2160
گزینه {{1+1}}: 2031 تا 2160 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2031 تا 2160
گزینه {{2+1}}: 1901تا 2030 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1901تا 2030
گزینه {{3+1}}: 1771تا 1900 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1771تا 1900
گزینه {{4+1}}: 1640 تا 1770 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1640 تا 1770
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1640 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1640
قیمت پایانی سهام شرکت ومعادن
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 129594
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت توسعه ‌معادن ‌وفلزات‌ در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز شنبه 16 دی ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

" امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1771تا 1900
پاسخ صحیح:
1771تا 1900
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر 2160 11.27 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2031 تا 2160 4.37 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1901تا 2030 3.79 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1771تا 1900 4.10 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1640 تا 1770 8.23 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1640 18.62 پاسخ صحیح
قیمت پایانی سهام شرکت ومعادن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 129594
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت توسعه ‌معادن ‌وفلزات‌ در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز شنبه 16 دی ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

" امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1771تا 1900
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1771تا 1900
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر 2160 11.27 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر 2160 11.27 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر 2160 11.27
گزینه {{1+1}}: 2031 تا 2160 4.37 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2031 تا 2160 4.37 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2031 تا 2160 4.37
گزینه {{2+1}}: 1901تا 2030 3.79 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1901تا 2030 3.79 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1901تا 2030 3.79
گزینه {{3+1}}: 1771تا 1900 4.10 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1771تا 1900 4.10 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1771تا 1900 4.10
گزینه {{4+1}}: 1640 تا 1770 8.23 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1640 تا 1770 8.23 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1640 تا 1770 8.23
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1640 18.62 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1640 18.62 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1640 18.62
این سوال لغو شده است.

قیمت پایانی سهام شرکت ومعادن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 129594
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت توسعه ‌معادن ‌وفلزات‌ در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز شنبه 16 دی ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

" امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌

پاسخ شما صحیح است
1771تا 1900
پاسخ شما صحیح است
1771تا 1900
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر 2160 11.27 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر 2160 0
گزینه {{1+1}}: 2031 تا 2160 4.37 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2031 تا 2160 0
گزینه {{2+1}}: 1901تا 2030 3.79 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1901تا 2030 0
گزینه {{3+1}}: 1771تا 1900 4.10 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1771تا 1900 0
گزینه {{4+1}}: 1640 تا 1770 8.23 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1640 تا 1770 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1640 18.62 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1640 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}