{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/27 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9609045
مهلت پاسخ: 1396/9/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

کدام جمله صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: متوسط موجودی کالا از حاصل جمع موجودی انتهای دوره و موجودی ابتدای دوره تقسیم بر عدد 2 به دست می آید. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: متوسط موجودی کالا از حاصل جمع موجودی انتهای دوره و موجودی ابتدای دوره تقسیم بر عدد 2 به دست می آید.
گزینه {{1+1}}: دوره گردش عملیات بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دوره گردش عملیات بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است.
گزینه {{2+1}}: در صورتی که نسبت دوره گردش کالا، بالا باشد می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه‌گذاری‌ شرکت در موجودی کالا کاهش‌یافته و همینطور دوره رکود موجودی کوتاه است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورتی که نسبت دوره گردش کالا، بالا باشد می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه‌گذاری‌ شرکت در موجودی کالا کاهش‌یافته و همینطور دوره رکود موجودی کوتاه است.
گزینه {{3+1}}: اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است.
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است.
پاسخ صحیح:
اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: متوسط موجودی کالا از حاصل جمع موجودی انتهای دوره و موجودی ابتدای دوره تقسیم بر عدد 2 به دست می آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره گردش عملیات بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که نسبت دوره گردش کالا، بالا باشد می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه‌گذاری‌ شرکت در موجودی کالا کاهش‌یافته و همینطور دوره رکود موجودی کوتاه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است. 0 پاسخ صحیح
دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: متوسط موجودی کالا از حاصل جمع موجودی انتهای دوره و موجودی ابتدای دوره تقسیم بر عدد 2 به دست می آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: متوسط موجودی کالا از حاصل جمع موجودی انتهای دوره و موجودی ابتدای دوره تقسیم بر عدد 2 به دست می آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: متوسط موجودی کالا از حاصل جمع موجودی انتهای دوره و موجودی ابتدای دوره تقسیم بر عدد 2 به دست می آید. 0
گزینه {{1+1}}: دوره گردش عملیات بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دوره گردش عملیات بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره گردش عملیات بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است. 0
گزینه {{2+1}}: در صورتی که نسبت دوره گردش کالا، بالا باشد می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه‌گذاری‌ شرکت در موجودی کالا کاهش‌یافته و همینطور دوره رکود موجودی کوتاه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورتی که نسبت دوره گردش کالا، بالا باشد می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه‌گذاری‌ شرکت در موجودی کالا کاهش‌یافته و همینطور دوره رکود موجودی کوتاه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که نسبت دوره گردش کالا، بالا باشد می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه‌گذاری‌ شرکت در موجودی کالا کاهش‌یافته و همینطور دوره رکود موجودی کوتاه است. 0
گزینه {{3+1}}: اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است.
پاسخ شما صحیح است
اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: متوسط موجودی کالا از حاصل جمع موجودی انتهای دوره و موجودی ابتدای دوره تقسیم بر عدد 2 به دست می آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: متوسط موجودی کالا از حاصل جمع موجودی انتهای دوره و موجودی ابتدای دوره تقسیم بر عدد 2 به دست می آید. 0
گزینه {{1+1}}: دوره گردش عملیات بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره گردش عملیات بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است. 0
گزینه {{2+1}}: در صورتی که نسبت دوره گردش کالا، بالا باشد می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه‌گذاری‌ شرکت در موجودی کالا کاهش‌یافته و همینطور دوره رکود موجودی کوتاه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که نسبت دوره گردش کالا، بالا باشد می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه‌گذاری‌ شرکت در موجودی کالا کاهش‌یافته و همینطور دوره رکود موجودی کوتاه است. 0
گزینه {{3+1}}: اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر دارایی‌های شرکت افزایش فراوانی داشته باشد و از طرف دیگر درفروش شرکت رشد چندانی مشاهده نشود، می توان نتیجه گرفت که افزایش دارایی ها با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته و شرکت در بخش بازاریابی موفق ظاهر شده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}