{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/26 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9609041
مهلت پاسخ: 1396/9/27 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

امواج الیوت
سوال :

با توجه به مطلب موجود در لینک زیر، کدام گزینه در خصوص امواج الیوت صحیح نیست؟
تحلیل تکنیکال؛ آشنایی با امواج الیوت ۱

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به‌طور کلی امواج الیوت شامل دو نوع جنبشی و واکنشی هستند. اگر موج در جهت موافق موج بزرگتر خود حرکت کند، جنبشی و اگر موج در خلاف جهت آن حرکت کند واکنشی است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به‌طور کلی امواج الیوت شامل دو نوع جنبشی و واکنشی هستند. اگر موج در جهت موافق موج بزرگتر خود حرکت کند، جنبشی و اگر موج در خلاف جهت آن حرکت کند واکنشی است.
گزینه {{1+1}}: جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد.
گزینه {{2+1}}: مبنای نظریه امواج الیوت، چرخه و حرکات تکرارشونده است که ریشه در گذشته دارند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مبنای نظریه امواج الیوت، چرخه و حرکات تکرارشونده است که ریشه در گذشته دارند.
گزینه {{3+1}}: الگوی پنج موجی یکی از مهمترین الگوهای موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: الگوی پنج موجی یکی از مهمترین الگوهای موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است.
امواج الیوت
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب موجود در لینک زیر، کدام گزینه در خصوص امواج الیوت صحیح نیست؟
تحلیل تکنیکال؛ آشنایی با امواج الیوت ۱

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد.
پاسخ صحیح:
جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: به‌طور کلی امواج الیوت شامل دو نوع جنبشی و واکنشی هستند. اگر موج در جهت موافق موج بزرگتر خود حرکت کند، جنبشی و اگر موج در خلاف جهت آن حرکت کند واکنشی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مبنای نظریه امواج الیوت، چرخه و حرکات تکرارشونده است که ریشه در گذشته دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی پنج موجی یکی از مهمترین الگوهای موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است. 0 پاسخ صحیح
امواج الیوت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب موجود در لینک زیر، کدام گزینه در خصوص امواج الیوت صحیح نیست؟
تحلیل تکنیکال؛ آشنایی با امواج الیوت ۱

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به‌طور کلی امواج الیوت شامل دو نوع جنبشی و واکنشی هستند. اگر موج در جهت موافق موج بزرگتر خود حرکت کند، جنبشی و اگر موج در خلاف جهت آن حرکت کند واکنشی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به‌طور کلی امواج الیوت شامل دو نوع جنبشی و واکنشی هستند. اگر موج در جهت موافق موج بزرگتر خود حرکت کند، جنبشی و اگر موج در خلاف جهت آن حرکت کند واکنشی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به‌طور کلی امواج الیوت شامل دو نوع جنبشی و واکنشی هستند. اگر موج در جهت موافق موج بزرگتر خود حرکت کند، جنبشی و اگر موج در خلاف جهت آن حرکت کند واکنشی است. 0
گزینه {{1+1}}: جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد. 0
گزینه {{2+1}}: مبنای نظریه امواج الیوت، چرخه و حرکات تکرارشونده است که ریشه در گذشته دارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مبنای نظریه امواج الیوت، چرخه و حرکات تکرارشونده است که ریشه در گذشته دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مبنای نظریه امواج الیوت، چرخه و حرکات تکرارشونده است که ریشه در گذشته دارند. 0
گزینه {{3+1}}: الگوی پنج موجی یکی از مهمترین الگوهای موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: الگوی پنج موجی یکی از مهمترین الگوهای موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی پنج موجی یکی از مهمترین الگوهای موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است. 0
این سوال لغو شده است.

امواج الیوت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب موجود در لینک زیر، کدام گزینه در خصوص امواج الیوت صحیح نیست؟
تحلیل تکنیکال؛ آشنایی با امواج الیوت ۱

پاسخ شما صحیح است
جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد.
پاسخ شما صحیح است
جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به‌طور کلی امواج الیوت شامل دو نوع جنبشی و واکنشی هستند. اگر موج در جهت موافق موج بزرگتر خود حرکت کند، جنبشی و اگر موج در خلاف جهت آن حرکت کند واکنشی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به‌طور کلی امواج الیوت شامل دو نوع جنبشی و واکنشی هستند. اگر موج در جهت موافق موج بزرگتر خود حرکت کند، جنبشی و اگر موج در خلاف جهت آن حرکت کند واکنشی است. 0
گزینه {{1+1}}: جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: جنبشی یا اصلاحی بودن موج به دو عامل بستگی دارد؛ صعودی یا نزولی بودن و جهتی که نسبت به موج بزرگتر از خود و روند آن دارد. 0
گزینه {{2+1}}: مبنای نظریه امواج الیوت، چرخه و حرکات تکرارشونده است که ریشه در گذشته دارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مبنای نظریه امواج الیوت، چرخه و حرکات تکرارشونده است که ریشه در گذشته دارند. 0
گزینه {{3+1}}: الگوی پنج موجی یکی از مهمترین الگوهای موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی پنج موجی یکی از مهمترین الگوهای موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}