{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/21 طراح سوال: علی میرزایی کد سوال: 9609034
مهلت پاسخ: 1396/9/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص در صورت سوال، حذف گردید.

صورت های مالی
سوال :

"حساب‌های غیر تجاری" در کدام قسمت از ترازنامه شرکت‌ها درج می‌شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بدهی‌های غیرجاری پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بدهی‌های غیرجاری
گزینه {{1+1}}: دارایی‌های غیرجاری پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دارایی‌های غیرجاری
گزینه {{2+1}}: بدهی‌های جاری پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بدهی‌های جاری
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های جاری پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های جاری
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص در صورت سوال، حذف گردید.

صورت های مالی
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

"حساب‌های غیر تجاری" در کدام قسمت از ترازنامه شرکت‌ها درج می‌شود؟

پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بدهی‌های غیرجاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارایی‌های غیرجاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بدهی‌های جاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های جاری 0 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص در صورت سوال، حذف گردید.

صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

"حساب‌های غیر تجاری" در کدام قسمت از ترازنامه شرکت‌ها درج می‌شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بدهی‌های غیرجاری 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بدهی‌های غیرجاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بدهی‌های غیرجاری 0
گزینه {{1+1}}: دارایی‌های غیرجاری 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دارایی‌های غیرجاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارایی‌های غیرجاری 0
گزینه {{2+1}}: بدهی‌های جاری 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بدهی‌های جاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بدهی‌های جاری 0
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های جاری 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های جاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های جاری 0
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص در صورت سوال، حذف گردید.

صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

"حساب‌های غیر تجاری" در کدام قسمت از ترازنامه شرکت‌ها درج می‌شود؟

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بدهی‌های غیرجاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بدهی‌های غیرجاری 0
گزینه {{1+1}}: دارایی‌های غیرجاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارایی‌های غیرجاری 0
گزینه {{2+1}}: بدهی‌های جاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بدهی‌های جاری 0
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های جاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های جاری 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}