{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/20 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9609031
مهلت پاسخ: 1396/9/21 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ویژگی های ارزش جایگزینی
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت محسوب نمی‌شود؟‌
ارزش گذاری به روش ارزش جایگزینی سهام

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی " اصل تحقق درآمد" در حسابداری رعایت می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی " اصل تحقق درآمد" در حسابداری رعایت می‌شود.
گزینه {{1+1}}: از آنجایی که ارزش جایگزینی منبعی است که شرکت در حال حاضر برای تحصیل دارایی‌های خود باید بپردازد، قیاس منطقی‌تری نسبت به ارزش تاریخی برای مقایسه با فروش جاری است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از آنجایی که ارزش جایگزینی منبعی است که شرکت در حال حاضر برای تحصیل دارایی‌های خود باید بپردازد، قیاس منطقی‌تری نسبت به ارزش تاریخی برای مقایسه با فروش جاری است.
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، اصل "ثبات واحد پول" رعایت می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، اصل "ثبات واحد پول" رعایت می‌شود.
گزینه {{3+1}}: ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است.
ویژگی های ارزش جایگزینی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت محسوب نمی‌شود؟‌
ارزش گذاری به روش ارزش جایگزینی سهام

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است.
پاسخ صحیح:
ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی " اصل تحقق درآمد" در حسابداری رعایت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از آنجایی که ارزش جایگزینی منبعی است که شرکت در حال حاضر برای تحصیل دارایی‌های خود باید بپردازد، قیاس منطقی‌تری نسبت به ارزش تاریخی برای مقایسه با فروش جاری است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، اصل "ثبات واحد پول" رعایت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0 پاسخ صحیح
ویژگی های ارزش جایگزینی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت محسوب نمی‌شود؟‌
ارزش گذاری به روش ارزش جایگزینی سهام

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی " اصل تحقق درآمد" در حسابداری رعایت می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی " اصل تحقق درآمد" در حسابداری رعایت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی " اصل تحقق درآمد" در حسابداری رعایت می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: از آنجایی که ارزش جایگزینی منبعی است که شرکت در حال حاضر برای تحصیل دارایی‌های خود باید بپردازد، قیاس منطقی‌تری نسبت به ارزش تاریخی برای مقایسه با فروش جاری است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از آنجایی که ارزش جایگزینی منبعی است که شرکت در حال حاضر برای تحصیل دارایی‌های خود باید بپردازد، قیاس منطقی‌تری نسبت به ارزش تاریخی برای مقایسه با فروش جاری است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از آنجایی که ارزش جایگزینی منبعی است که شرکت در حال حاضر برای تحصیل دارایی‌های خود باید بپردازد، قیاس منطقی‌تری نسبت به ارزش تاریخی برای مقایسه با فروش جاری است. 0
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، اصل "ثبات واحد پول" رعایت می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، اصل "ثبات واحد پول" رعایت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، اصل "ثبات واحد پول" رعایت می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0
این سوال لغو شده است.

ویژگی های ارزش جایگزینی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت محسوب نمی‌شود؟‌
ارزش گذاری به روش ارزش جایگزینی سهام

پاسخ شما صحیح است
ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است.
پاسخ شما صحیح است
ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی " اصل تحقق درآمد" در حسابداری رعایت می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی " اصل تحقق درآمد" در حسابداری رعایت می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: از آنجایی که ارزش جایگزینی منبعی است که شرکت در حال حاضر برای تحصیل دارایی‌های خود باید بپردازد، قیاس منطقی‌تری نسبت به ارزش تاریخی برای مقایسه با فروش جاری است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از آنجایی که ارزش جایگزینی منبعی است که شرکت در حال حاضر برای تحصیل دارایی‌های خود باید بپردازد، قیاس منطقی‌تری نسبت به ارزش تاریخی برای مقایسه با فروش جاری است. 0
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، اصل "ثبات واحد پول" رعایت می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، اصل "ثبات واحد پول" رعایت می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش جایگزینی در انتهای دوره برابر ست با ارزش جایگزینی دارایی‌ها در انتهای دوره به اضافه هر نوع سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}