{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/19 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9609029
مهلت پاسخ: 1396/9/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، ویژگی شاخص بورس نزدک (NASDAQ) نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هزینه معاملاتی آن کمتر از بورس نیویورک است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هزینه معاملاتی آن کمتر از بورس نیویورک است.
گزینه {{1+1}}: تالار معاملات فیزیکی دارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تالار معاملات فیزیکی دارد.
گزینه {{2+1}}: بازاری کاملا الکترونیکی است که آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار فرابورس و بازار اصلی را نشان می‌دهد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازاری کاملا الکترونیکی است که آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار فرابورس و بازار اصلی را نشان می‌دهد.
گزینه {{3+1}}: هزینه های عضویت در این بازار کمتر از بورس نیویورک است پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هزینه های عضویت در این بازار کمتر از بورس نیویورک است
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، ویژگی شاخص بورس نزدک (NASDAQ) نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
تالار معاملات فیزیکی دارد.
پاسخ صحیح:
تالار معاملات فیزیکی دارد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: هزینه معاملاتی آن کمتر از بورس نیویورک است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تالار معاملات فیزیکی دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاری کاملا الکترونیکی است که آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار فرابورس و بازار اصلی را نشان می‌دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هزینه های عضویت در این بازار کمتر از بورس نیویورک است 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، ویژگی شاخص بورس نزدک (NASDAQ) نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تالار معاملات فیزیکی دارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تالار معاملات فیزیکی دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هزینه معاملاتی آن کمتر از بورس نیویورک است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هزینه معاملاتی آن کمتر از بورس نیویورک است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هزینه معاملاتی آن کمتر از بورس نیویورک است. 0
گزینه {{1+1}}: تالار معاملات فیزیکی دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تالار معاملات فیزیکی دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تالار معاملات فیزیکی دارد. 0
گزینه {{2+1}}: بازاری کاملا الکترونیکی است که آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار فرابورس و بازار اصلی را نشان می‌دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازاری کاملا الکترونیکی است که آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار فرابورس و بازار اصلی را نشان می‌دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاری کاملا الکترونیکی است که آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار فرابورس و بازار اصلی را نشان می‌دهد. 0
گزینه {{3+1}}: هزینه های عضویت در این بازار کمتر از بورس نیویورک است 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هزینه های عضویت در این بازار کمتر از بورس نیویورک است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هزینه های عضویت در این بازار کمتر از بورس نیویورک است 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، ویژگی شاخص بورس نزدک (NASDAQ) نیست؟

پاسخ شما صحیح است
تالار معاملات فیزیکی دارد.
پاسخ شما صحیح است
تالار معاملات فیزیکی دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هزینه معاملاتی آن کمتر از بورس نیویورک است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هزینه معاملاتی آن کمتر از بورس نیویورک است. 0
گزینه {{1+1}}: تالار معاملات فیزیکی دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تالار معاملات فیزیکی دارد. 0
گزینه {{2+1}}: بازاری کاملا الکترونیکی است که آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار فرابورس و بازار اصلی را نشان می‌دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاری کاملا الکترونیکی است که آخرین قیمت‌های پیشنهادی در بازار فرابورس و بازار اصلی را نشان می‌دهد. 0
گزینه {{3+1}}: هزینه های عضویت در این بازار کمتر از بورس نیویورک است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هزینه های عضویت در این بازار کمتر از بورس نیویورک است 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}