{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/18 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9609026
مهلت پاسخ: 1396/9/19 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل وجود دو بازه صحیح برای قیمت پایانی لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ در نماد "کسرا" در پایان معاملات روز چهار شنبه 22 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(بازه قیمت‌ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 116930
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3320 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3320
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3320 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3320
گزینه {{2+1}}: 3061 تا 3190 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3061 تا 3190
گزینه {{3+1}}: 2931 تا 3060 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2931 تا 3060
گزینه {{4+1}}: 2800 تا 3930 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2800 تا 3930
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2800 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2800
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل وجود دو بازه صحیح برای قیمت پایانی لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 116930
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ در نماد "کسرا" در پایان معاملات روز چهار شنبه 22 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(بازه قیمت‌ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3320 1.96 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3320 4.37 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3061 تا 3190 5.52 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2931 تا 3060 19.23 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2800 تا 3930 38.34 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2800 467.72 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل وجود دو بازه صحیح برای قیمت پایانی لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 116930
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ در نماد "کسرا" در پایان معاملات روز چهار شنبه 22 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(بازه قیمت‌ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3320 1.96 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3320 1.96 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3320 1.96
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3320 4.37 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3320 4.37 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3320 4.37
گزینه {{2+1}}: 3061 تا 3190 5.52 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3061 تا 3190 5.52 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3061 تا 3190 5.52
گزینه {{3+1}}: 2931 تا 3060 19.23 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2931 تا 3060 19.23 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2931 تا 3060 19.23
گزینه {{4+1}}: 2800 تا 3930 38.34 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2800 تا 3930 38.34 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2800 تا 3930 38.34
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2800 467.72 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2800 467.72 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2800 467.72
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل وجود دو بازه صحیح برای قیمت پایانی لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 116930
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ در نماد "کسرا" در پایان معاملات روز چهار شنبه 22 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(بازه قیمت‌ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3320 1.96 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3320 0
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3320 4.37 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3320 0
گزینه {{2+1}}: 3061 تا 3190 5.52 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3061 تا 3190 0
گزینه {{3+1}}: 2931 تا 3060 19.23 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2931 تا 3060 0
گزینه {{4+1}}: 2800 تا 3930 38.34 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2800 تا 3930 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2800 467.72 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2800 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}