{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/13 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9609022
مهلت پاسخ: 1396/9/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش جایگزینی دارایی ها
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی صحیح است؟
ارزش گذاری سهام به روش ارزش جایگزینی سهام

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در روش ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، سود عملیاتی حاصل از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌ها است و آیتم دیگری در محاسبه سود در این روش در نظر گرفته نمی‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در روش ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، سود عملیاتی حاصل از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌ها است و آیتم دیگری در محاسبه سود در این روش در نظر گرفته نمی‌شود.
گزینه {{1+1}}: ارزش جایگزینی در پایان دوره، برابر با ارزش تاریخی دارایی با کسر سود حاصل از نگهداری دارایی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش جایگزینی در پایان دوره، برابر با ارزش تاریخی دارایی با کسر سود حاصل از نگهداری دارایی است.
گزینه {{2+1}}: ارزش جایگزینی دارایی‌ها، مقادیری است که در تاریخ روز برای دارایی محاسبه شده و در ترازنامه ثبت گردیده است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش جایگزینی دارایی‌ها، مقادیری است که در تاریخ روز برای دارایی محاسبه شده و در ترازنامه ثبت گردیده است.
گزینه {{3+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود . پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود .
ارزش جایگزینی دارایی ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی صحیح است؟
ارزش گذاری سهام به روش ارزش جایگزینی سهام

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود .
پاسخ صحیح:
در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود .
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در روش ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، سود عملیاتی حاصل از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌ها است و آیتم دیگری در محاسبه سود در این روش در نظر گرفته نمی‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش جایگزینی در پایان دوره، برابر با ارزش تاریخی دارایی با کسر سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش جایگزینی دارایی‌ها، مقادیری است که در تاریخ روز برای دارایی محاسبه شده و در ترازنامه ثبت گردیده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود . 0 پاسخ صحیح
ارزش جایگزینی دارایی ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی صحیح است؟
ارزش گذاری سهام به روش ارزش جایگزینی سهام

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود .
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود .
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در روش ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، سود عملیاتی حاصل از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌ها است و آیتم دیگری در محاسبه سود در این روش در نظر گرفته نمی‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در روش ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، سود عملیاتی حاصل از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌ها است و آیتم دیگری در محاسبه سود در این روش در نظر گرفته نمی‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در روش ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، سود عملیاتی حاصل از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌ها است و آیتم دیگری در محاسبه سود در این روش در نظر گرفته نمی‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش جایگزینی در پایان دوره، برابر با ارزش تاریخی دارایی با کسر سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش جایگزینی در پایان دوره، برابر با ارزش تاریخی دارایی با کسر سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش جایگزینی در پایان دوره، برابر با ارزش تاریخی دارایی با کسر سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش جایگزینی دارایی‌ها، مقادیری است که در تاریخ روز برای دارایی محاسبه شده و در ترازنامه ثبت گردیده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش جایگزینی دارایی‌ها، مقادیری است که در تاریخ روز برای دارایی محاسبه شده و در ترازنامه ثبت گردیده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش جایگزینی دارایی‌ها، مقادیری است که در تاریخ روز برای دارایی محاسبه شده و در ترازنامه ثبت گردیده است. 0
گزینه {{3+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود . 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود . 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود . 0
این سوال لغو شده است.

ارزش جایگزینی دارایی ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی صحیح است؟
ارزش گذاری سهام به روش ارزش جایگزینی سهام

پاسخ شما صحیح است
در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود .
پاسخ شما صحیح است
در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود .
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در روش ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، سود عملیاتی حاصل از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌ها است و آیتم دیگری در محاسبه سود در این روش در نظر گرفته نمی‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در روش ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی، سود عملیاتی حاصل از تفاوت بین درآمدها و هزینه‌ها است و آیتم دیگری در محاسبه سود در این روش در نظر گرفته نمی‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش جایگزینی در پایان دوره، برابر با ارزش تاریخی دارایی با کسر سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش جایگزینی در پایان دوره، برابر با ارزش تاریخی دارایی با کسر سود حاصل از نگهداری دارایی است. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش جایگزینی دارایی‌ها، مقادیری است که در تاریخ روز برای دارایی محاسبه شده و در ترازنامه ثبت گردیده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش جایگزینی دارایی‌ها، مقادیری است که در تاریخ روز برای دارایی محاسبه شده و در ترازنامه ثبت گردیده است. 0
گزینه {{3+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود . 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ارزش‌گذاری به شیوه جایگزینی یکی از معایبی که وجود دارد این است که همه انواع دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شود. به‌عنوان مثال دارایی‌های نامشهود . 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}