{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/12 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9609019
مهلت پاسخ: 1396/9/13 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

مطابق با الگوی راجرز در زمینه دسته بندی افراد درمواجه با تغییر ارزش ها، کدامیک از گزینه های زیر مربوط به شخصیت  "اکثریت دیر"، در بازار سرمایه است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشکیل می دهند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشکیل می دهند.
گزینه {{1+1}}: این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است.
گزینه {{2+1}}: این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی بالایی برخوردار است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی بالایی برخوردار است.
گزینه {{3+1}}: این دسته از سرمایه گذاران، فرصت های جدید را شناسایی کرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند؛روش سرمایه گذاری میان مدت، بیشترین درصد سبد مالی آنان را تشکیل می دهد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این دسته از سرمایه گذاران، فرصت های جدید را شناسایی کرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند؛روش سرمایه گذاری میان مدت، بیشترین درصد سبد مالی آنان را تشکیل می دهد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مطابق با الگوی راجرز در زمینه دسته بندی افراد درمواجه با تغییر ارزش ها، کدامیک از گزینه های زیر مربوط به شخصیت  "اکثریت دیر"، در بازار سرمایه است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است.
پاسخ صحیح:
این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشکیل می دهند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی بالایی برخوردار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این دسته از سرمایه گذاران، فرصت های جدید را شناسایی کرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند؛روش سرمایه گذاری میان مدت، بیشترین درصد سبد مالی آنان را تشکیل می دهد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مطابق با الگوی راجرز در زمینه دسته بندی افراد درمواجه با تغییر ارزش ها، کدامیک از گزینه های زیر مربوط به شخصیت  "اکثریت دیر"، در بازار سرمایه است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشکیل می دهند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشکیل می دهند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشکیل می دهند. 0
گزینه {{1+1}}: این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است. 0
گزینه {{2+1}}: این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی بالایی برخوردار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی بالایی برخوردار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی بالایی برخوردار است. 0
گزینه {{3+1}}: این دسته از سرمایه گذاران، فرصت های جدید را شناسایی کرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند؛روش سرمایه گذاری میان مدت، بیشترین درصد سبد مالی آنان را تشکیل می دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این دسته از سرمایه گذاران، فرصت های جدید را شناسایی کرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند؛روش سرمایه گذاری میان مدت، بیشترین درصد سبد مالی آنان را تشکیل می دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این دسته از سرمایه گذاران، فرصت های جدید را شناسایی کرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند؛روش سرمایه گذاری میان مدت، بیشترین درصد سبد مالی آنان را تشکیل می دهد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

مطابق با الگوی راجرز در زمینه دسته بندی افراد درمواجه با تغییر ارزش ها، کدامیک از گزینه های زیر مربوط به شخصیت  "اکثریت دیر"، در بازار سرمایه است؟

پاسخ شما صحیح است
این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است.
پاسخ شما صحیح است
این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشکیل می دهند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشکیل می دهند. 0
گزینه {{1+1}}: این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این افراد حداقل درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می دهند، استراتژی آنها فاقد برتری است و سبد مالی آنان با حداقل بازدهی همراه است. 0
گزینه {{2+1}}: این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی بالایی برخوردار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی بالایی برخوردار است. 0
گزینه {{3+1}}: این دسته از سرمایه گذاران، فرصت های جدید را شناسایی کرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند؛روش سرمایه گذاری میان مدت، بیشترین درصد سبد مالی آنان را تشکیل می دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این دسته از سرمایه گذاران، فرصت های جدید را شناسایی کرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند؛روش سرمایه گذاری میان مدت، بیشترین درصد سبد مالی آنان را تشکیل می دهد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}