{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/11 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9609017
مهلت پاسخ: 1396/9/12 - تا ساعت 10:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالايش نفت تبريز
سوال :

قیمت پایانی سهام پالايش نفت تبريز‌‌‌‌‌ در نماد شبریز در پایان معاملات روز سه شنبه  14 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 72294
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8700 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8700
گزینه {{1+1}}: 8301 تا 8700 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 8301 تا 8700
گزینه {{2+1}}: 7901 تا 8300 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 7901 تا 8300
گزینه {{3+1}}: 7501 تا 7900 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 7501 تا 7900
گزینه {{4+1}}: 7100 تا 7500 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 7100 تا 7500
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 7100 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 7100
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالايش نفت تبريز
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 72294
سوال :

قیمت پایانی سهام پالايش نفت تبريز‌‌‌‌‌ در نماد شبریز در پایان معاملات روز سه شنبه  14 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پائین تر از 7100
پاسخ صحیح:
پائین تر از 7100
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8700 76.10 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 8301 تا 8700 22.83 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 7901 تا 8300 9.35 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 7501 تا 7900 2.53 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 7100 تا 7500 2.95 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 7100 9.75 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالايش نفت تبريز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 72294
سوال :

قیمت پایانی سهام پالايش نفت تبريز‌‌‌‌‌ در نماد شبریز در پایان معاملات روز سه شنبه  14 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 7100
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 7100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8700 76.10 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8700 76.10 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8700 76.10
گزینه {{1+1}}: 8301 تا 8700 22.83 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 8301 تا 8700 22.83 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 8301 تا 8700 22.83
گزینه {{2+1}}: 7901 تا 8300 9.35 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 7901 تا 8300 9.35 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 7901 تا 8300 9.35
گزینه {{3+1}}: 7501 تا 7900 2.53 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 7501 تا 7900 2.53 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 7501 تا 7900 2.53
گزینه {{4+1}}: 7100 تا 7500 2.95 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 7100 تا 7500 2.95 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 7100 تا 7500 2.95
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 7100 9.75 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 7100 9.75 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 7100 9.75
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پالايش نفت تبريز
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 72294
سوال :

قیمت پایانی سهام پالايش نفت تبريز‌‌‌‌‌ در نماد شبریز در پایان معاملات روز سه شنبه  14 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 7100
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 7100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8700 76.10 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8700 0
گزینه {{1+1}}: 8301 تا 8700 22.83 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 8301 تا 8700 0
گزینه {{2+1}}: 7901 تا 8300 9.35 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 7901 تا 8300 0
گزینه {{3+1}}: 7501 تا 7900 2.53 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 7501 تا 7900 0
گزینه {{4+1}}: 7100 تا 7500 2.95 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 7100 تا 7500 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 7100 9.75 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 7100 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}