{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/8 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9609014
مهلت پاسخ: 1396/9/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صرف سهام
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص صرف سهام صحیح است؟
صرف سهام؛ کاربرد، مصارف و مزایای آن

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه با صرف، یک منبع مالی با ثبات و دارای سر رسید معلوم است که شرکت باید در زمان سر رسید آن را بازپرداخت نماید. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه با صرف، یک منبع مالی با ثبات و دارای سر رسید معلوم است که شرکت باید در زمان سر رسید آن را بازپرداخت نماید.
گزینه {{1+1}}: صرف سهام بخشی از سهام محسوب میشود که در حساب سرمایه شرکت نیز لحاظ می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صرف سهام بخشی از سهام محسوب میشود که در حساب سرمایه شرکت نیز لحاظ می‌شود.
گزینه {{2+1}}: حساب صرف سهام را می‌توان با حساب کسر سهام تهاتر نمود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حساب صرف سهام را می‌توان با حساب کسر سهام تهاتر نمود.
گزینه {{3+1}}: مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است.
صرف سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص صرف سهام صحیح است؟
صرف سهام؛ کاربرد، مصارف و مزایای آن

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است.
پاسخ صحیح:
مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه با صرف، یک منبع مالی با ثبات و دارای سر رسید معلوم است که شرکت باید در زمان سر رسید آن را بازپرداخت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صرف سهام بخشی از سهام محسوب میشود که در حساب سرمایه شرکت نیز لحاظ می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حساب صرف سهام را می‌توان با حساب کسر سهام تهاتر نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است. 0 پاسخ صحیح
صرف سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص صرف سهام صحیح است؟
صرف سهام؛ کاربرد، مصارف و مزایای آن

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه با صرف، یک منبع مالی با ثبات و دارای سر رسید معلوم است که شرکت باید در زمان سر رسید آن را بازپرداخت نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه با صرف، یک منبع مالی با ثبات و دارای سر رسید معلوم است که شرکت باید در زمان سر رسید آن را بازپرداخت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه با صرف، یک منبع مالی با ثبات و دارای سر رسید معلوم است که شرکت باید در زمان سر رسید آن را بازپرداخت نماید. 0
گزینه {{1+1}}: صرف سهام بخشی از سهام محسوب میشود که در حساب سرمایه شرکت نیز لحاظ می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صرف سهام بخشی از سهام محسوب میشود که در حساب سرمایه شرکت نیز لحاظ می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صرف سهام بخشی از سهام محسوب میشود که در حساب سرمایه شرکت نیز لحاظ می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: حساب صرف سهام را می‌توان با حساب کسر سهام تهاتر نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حساب صرف سهام را می‌توان با حساب کسر سهام تهاتر نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حساب صرف سهام را می‌توان با حساب کسر سهام تهاتر نمود. 0
گزینه {{3+1}}: مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است. 0
این سوال لغو شده است.

صرف سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص صرف سهام صحیح است؟
صرف سهام؛ کاربرد، مصارف و مزایای آن

پاسخ شما صحیح است
مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است.
پاسخ شما صحیح است
مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه با صرف، یک منبع مالی با ثبات و دارای سر رسید معلوم است که شرکت باید در زمان سر رسید آن را بازپرداخت نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه با صرف، یک منبع مالی با ثبات و دارای سر رسید معلوم است که شرکت باید در زمان سر رسید آن را بازپرداخت نماید. 0
گزینه {{1+1}}: صرف سهام بخشی از سهام محسوب میشود که در حساب سرمایه شرکت نیز لحاظ می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صرف سهام بخشی از سهام محسوب میشود که در حساب سرمایه شرکت نیز لحاظ می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: حساب صرف سهام را می‌توان با حساب کسر سهام تهاتر نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حساب صرف سهام را می‌توان با حساب کسر سهام تهاتر نمود. 0
گزینه {{3+1}}: مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مهمترین مزیت صرف سهام برای افزایش سرمایه، بکارگیری آن در ساختار مالی شرکت است و برای شرکت‌هایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند بسیار کارآمد است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}