{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/9/4 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9609003
مهلت پاسخ: 1396/9/5 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان
سوال :

قیمت پایانی سهام سرمايه گذاري سبحان‌‌‌‌ با نماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمتها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 117624
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1700 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1700
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1700 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1700
گزینه {{2+1}}: 1501 تا 1600 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1501 تا 1600
گزینه {{3+1}}: 1401 تا 1500 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1401 تا 1500
گزینه {{4+1}}: 1300 تا 1400 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1300 تا 1400
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1300 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1300
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 117624
سوال :

قیمت پایانی سهام سرمايه گذاري سبحان‌‌‌‌ با نماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمتها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1700
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1700
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1700 8.07 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1700 2.93 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1501 تا 1600 2.65 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1401 تا 1500 7.14 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1300 تا 1400 64.10 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1300 784.16 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 117624
سوال :

قیمت پایانی سهام سرمايه گذاري سبحان‌‌‌‌ با نماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمتها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1700
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1700
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1700 8.07 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1700 8.07 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1700 8.07
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1700 2.93 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1700 2.93 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1700 2.93
گزینه {{2+1}}: 1501 تا 1600 2.65 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1501 تا 1600 2.65 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1501 تا 1600 2.65
گزینه {{3+1}}: 1401 تا 1500 7.14 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1401 تا 1500 7.14 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1401 تا 1500 7.14
گزینه {{4+1}}: 1300 تا 1400 64.10 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1300 تا 1400 64.10 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1300 تا 1400 64.10
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1300 784.16 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1300 784.16 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1300 784.16
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 117624
سوال :

قیمت پایانی سهام سرمايه گذاري سبحان‌‌‌‌ با نماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 آذر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمتها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1700
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1700
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1700 8.07 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1700 0
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1700 2.93 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1700 0
گزینه {{2+1}}: 1501 تا 1600 2.65 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1501 تا 1600 0
گزینه {{3+1}}: 1401 تا 1500 7.14 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1401 تا 1500 0
گزینه {{4+1}}: 1300 تا 1400 64.10 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1300 تا 1400 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1300 784.16 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1300 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}