{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/30 طراح سوال: مجتبی گل خواه کد سوال: 9608060
مهلت پاسخ: 1396/9/1 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدام‌یک از گزینه‌ها در سال 92، بیشترین ارزش بازدهی را داشته است؟
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد
گزینه {{1+1}}: بانک ملت پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بانک ملت
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات
گزینه {{3+1}}: بانک انصار پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بانک انصار
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدام‌یک از گزینه‌ها در سال 92، بیشترین ارزش بازدهی را داشته است؟
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بانک صادرات
پاسخ صحیح:
بانک صادرات
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بانک ملت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک انصار 0 پاسخ صحیح
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدام‌یک از گزینه‌ها در سال 92، بیشترین ارزش بازدهی را داشته است؟
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بانک صادرات
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بانک صادرات
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد 0
گزینه {{1+1}}: بانک ملت 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بانک ملت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بانک ملت 0
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات 0
گزینه {{3+1}}: بانک انصار 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بانک انصار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک انصار 0
این سوال لغو شده است.

بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدام‌یک از گزینه‌ها در سال 92، بیشترین ارزش بازدهی را داشته است؟
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی

پاسخ شما صحیح است
بانک صادرات
پاسخ شما صحیح است
بانک صادرات
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد 0
گزینه {{1+1}}: بانک ملت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بانک ملت 0
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات 0
گزینه {{3+1}}: بانک انصار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک انصار 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}