{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/30 طراح سوال: مجتبی گل خواه کد سوال: 9608060
مهلت پاسخ: 1396/9/1 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدام‌یک از گزینه‌ها در سال 92، بیشترین ارزش بازدهی را داشته است؟
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بانک پاسارگاد
گزینه {{1+1}}: بانک ملت پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بانک ملت
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بانک صادرات
گزینه {{3+1}}: بانک انصار پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بانک انصار
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب زیر، کدام‌یک از گزینه‌ها در سال 92، بیشترین ارزش بازدهی را داشته است؟
بایدها و نبایدهای بورسی در صنعت بانکی

پاسخ صحیح: