{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/27 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9608055
مهلت پاسخ: 1396/8/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار سرمایه
سوال :

شرکت های بورسی که به دلیل مظنون شدن به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت توسط برخی از افراد در معاملات اوراق بهادار متوقف می شوند، بعد از گذشت چند روز، مجدد بازگشایی می شوند؟‌
همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حداکثر 48 ساعت متوقف می ماند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداکثر 48 ساعت متوقف می ماند.
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز قبل و حداکثر 5 روز بعد از جلسه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز قبل و حداکثر 5 روز بعد از جلسه
گزینه {{2+1}}: حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند.
گزینه {{3+1}}: تا رفع موارد مطروحه، توقف ادامه دارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تا رفع موارد مطروحه، توقف ادامه دارد.
قوانین و مقررات بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکت های بورسی که به دلیل مظنون شدن به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت توسط برخی از افراد در معاملات اوراق بهادار متوقف می شوند، بعد از گذشت چند روز، مجدد بازگشایی می شوند؟‌
همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند.
پاسخ صحیح:
حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: حداکثر 48 ساعت متوقف می ماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز قبل و حداکثر 5 روز بعد از جلسه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تا رفع موارد مطروحه، توقف ادامه دارد. 0 پاسخ صحیح
قوانین و مقررات بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکت های بورسی که به دلیل مظنون شدن به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت توسط برخی از افراد در معاملات اوراق بهادار متوقف می شوند، بعد از گذشت چند روز، مجدد بازگشایی می شوند؟‌
همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداکثر 48 ساعت متوقف می ماند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداکثر 48 ساعت متوقف می ماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداکثر 48 ساعت متوقف می ماند. 0
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز قبل و حداکثر 5 روز بعد از جلسه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز قبل و حداکثر 5 روز بعد از جلسه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز قبل و حداکثر 5 روز بعد از جلسه 0
گزینه {{2+1}}: حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند. 0
گزینه {{3+1}}: تا رفع موارد مطروحه، توقف ادامه دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تا رفع موارد مطروحه، توقف ادامه دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تا رفع موارد مطروحه، توقف ادامه دارد. 0
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکت های بورسی که به دلیل مظنون شدن به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت توسط برخی از افراد در معاملات اوراق بهادار متوقف می شوند، بعد از گذشت چند روز، مجدد بازگشایی می شوند؟‌
همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

پاسخ شما صحیح است
حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند.
پاسخ شما صحیح است
حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداکثر 48 ساعت متوقف می ماند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداکثر 48 ساعت متوقف می ماند. 0
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز قبل و حداکثر 5 روز بعد از جلسه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز قبل و حداکثر 5 روز بعد از جلسه 0
گزینه {{2+1}}: حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر 72 ساعت متوقف می ماند. 0
گزینه {{3+1}}: تا رفع موارد مطروحه، توقف ادامه دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تا رفع موارد مطروحه، توقف ادامه دارد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}