{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/24 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9608054
مهلت پاسخ: 1396/8/25 - تا ساعت 14:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه
سوال :

نسبت پرداخت سود شرکت الف 0.5 و بازده مورد انتظار آن 13% است. در صورتی که در طول یک سال سود هر سهم آن  از 1200 به 1320 ريال افزایش یافته باشد، نسبت قیمت بر درآمد آن برابر با چه عددی خواهد شد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 33/3 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 33/3
گزینه {{1+1}}: 16/7 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 16/7
گزینه {{2+1}}: 7/7 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 7/7
گزینه {{3+1}}: 20 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 20
مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نسبت پرداخت سود شرکت الف 0.5 و بازده مورد انتظار آن 13% است. در صورتی که در طول یک سال سود هر سهم آن  از 1200 به 1320 ريال افزایش یافته باشد، نسبت قیمت بر درآمد آن برابر با چه عددی خواهد شد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
16/7
پاسخ صحیح:
16/7
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 33/3 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16/7 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 7/7 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

با توجه به داده های سوال، برای محاسبه نسبت قیمت بر درآمد (نسبت P/E) شرکت الف می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

(P/E= (D/E)/(k-g

 نسبت پرداخت سود =D/E

  نرخ بازده مورد انتظار =k

g=نرخ رشد سود تقسیمی  → g=(1,320-1,200)/1,200=0.1

 

P/E= (0.5)/(0.13-0.1)=16.66667=16.7

مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نسبت پرداخت سود شرکت الف 0.5 و بازده مورد انتظار آن 13% است. در صورتی که در طول یک سال سود هر سهم آن  از 1200 به 1320 ريال افزایش یافته باشد، نسبت قیمت بر درآمد آن برابر با چه عددی خواهد شد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
16/7
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
16/7
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 33/3 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 33/3 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 33/3 0
گزینه {{1+1}}: 16/7 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 16/7 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16/7 0
گزینه {{2+1}}: 7/7 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 7/7 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 7/7 0
گزینه {{3+1}}: 20 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 20 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به داده های سوال، برای محاسبه نسبت قیمت بر درآمد (نسبت P/E) شرکت الف می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

(P/E= (D/E)/(k-g

 نسبت پرداخت سود =D/E

  نرخ بازده مورد انتظار =k

g=نرخ رشد سود تقسیمی  → g=(1,320-1,200)/1,200=0.1

 

P/E= (0.5)/(0.13-0.1)=16.66667=16.7

این سوال لغو شده است.

مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نسبت پرداخت سود شرکت الف 0.5 و بازده مورد انتظار آن 13% است. در صورتی که در طول یک سال سود هر سهم آن  از 1200 به 1320 ريال افزایش یافته باشد، نسبت قیمت بر درآمد آن برابر با چه عددی خواهد شد؟

پاسخ شما صحیح است
16/7
پاسخ شما صحیح است
16/7
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 33/3 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 33/3 0
گزینه {{1+1}}: 16/7 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16/7 0
گزینه {{2+1}}: 7/7 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 7/7 0
گزینه {{3+1}}: 20 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 20 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به داده های سوال، برای محاسبه نسبت قیمت بر درآمد (نسبت P/E) شرکت الف می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

(P/E= (D/E)/(k-g

 نسبت پرداخت سود =D/E

  نرخ بازده مورد انتظار =k

g=نرخ رشد سود تقسیمی  → g=(1,320-1,200)/1,200=0.1

 

P/E= (0.5)/(0.13-0.1)=16.66667=16.7

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}