{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/24 طراح سوال: شجاع الدین جهاندیده کد سوال: 9608053
مهلت پاسخ: 1396/8/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

شاخص های هم وزن
سوال :

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های شاخص هم‌وزن نیست؟
‌شاخص کل یا هم وزن؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: همه شرکت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک در محاسبه این شاخص به یک میزان موثرند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: همه شرکت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک در محاسبه این شاخص به یک میزان موثرند.
گزینه {{1+1}}: مبنای شاخص هم‌وزن از ابتدای فروردین سال 1393 است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مبنای شاخص هم‌وزن از ابتدای فروردین سال 1393 است.
گزینه {{2+1}}: شاخص هم‌وزن تاثیرات معاملاتی بلوکی را منعکس نمی‌کند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شاخص هم‌وزن تاثیرات معاملاتی بلوکی را منعکس نمی‌کند.
گزینه {{3+1}}: شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند.
شاخص های هم وزن
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های شاخص هم‌وزن نیست؟
‌شاخص کل یا هم وزن؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند.
پاسخ صحیح:
شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: همه شرکت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک در محاسبه این شاخص به یک میزان موثرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مبنای شاخص هم‌وزن از ابتدای فروردین سال 1393 است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص هم‌وزن تاثیرات معاملاتی بلوکی را منعکس نمی‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند. 0 پاسخ صحیح
شاخص های هم وزن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های شاخص هم‌وزن نیست؟
‌شاخص کل یا هم وزن؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: همه شرکت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک در محاسبه این شاخص به یک میزان موثرند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: همه شرکت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک در محاسبه این شاخص به یک میزان موثرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: همه شرکت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک در محاسبه این شاخص به یک میزان موثرند. 0
گزینه {{1+1}}: مبنای شاخص هم‌وزن از ابتدای فروردین سال 1393 است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: مبنای شاخص هم‌وزن از ابتدای فروردین سال 1393 است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مبنای شاخص هم‌وزن از ابتدای فروردین سال 1393 است. 0
گزینه {{2+1}}: شاخص هم‌وزن تاثیرات معاملاتی بلوکی را منعکس نمی‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شاخص هم‌وزن تاثیرات معاملاتی بلوکی را منعکس نمی‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص هم‌وزن تاثیرات معاملاتی بلوکی را منعکس نمی‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند. 0
این سوال لغو شده است.

شاخص های هم وزن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های شاخص هم‌وزن نیست؟
‌شاخص کل یا هم وزن؟

پاسخ شما صحیح است
شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند.
پاسخ شما صحیح است
شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: همه شرکت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک در محاسبه این شاخص به یک میزان موثرند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: همه شرکت‌ها، چه بزرگ و چه کوچک در محاسبه این شاخص به یک میزان موثرند. 0
گزینه {{1+1}}: مبنای شاخص هم‌وزن از ابتدای فروردین سال 1393 است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: مبنای شاخص هم‌وزن از ابتدای فروردین سال 1393 است. 0
گزینه {{2+1}}: شاخص هم‌وزن تاثیرات معاملاتی بلوکی را منعکس نمی‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص هم‌وزن تاثیرات معاملاتی بلوکی را منعکس نمی‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت‌های بزرگتر وزن بیشتری در محاسبه شاخص هم‌وزن دارند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}