{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/24 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9608052
مهلت پاسخ: 1396/8/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم ضریب بتا
سوال :

در صورتی که بتای سهمی.... باشد، می‌توان گفت تغییرات قیمت این سهام  عینا مطابق با حرکت بازار خواهد بود.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: برابر با صفر پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برابر با صفر
گزینه {{1+1}}: بیش از صفر پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بیش از صفر
گزینه {{2+1}}: کمتر از صفر پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کمتر از صفر
گزینه {{3+1}}: برابر با یک پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برابر با یک
مفهوم ضریب بتا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که بتای سهمی.... باشد، می‌توان گفت تغییرات قیمت این سهام  عینا مطابق با حرکت بازار خواهد بود.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
برابر با یک
پاسخ صحیح:
برابر با یک
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: برابر با صفر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بیش از صفر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کمتر از صفر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برابر با یک 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

بتا وسیله‌ای برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار است.

 
 • اگر بتا سهم برابر با یک باشد افزایش یا کاهش قیمت سهم درست مطابق با حرکت بازار است.
 • اگر بتا سهم بزرگتر از یک باشد، افزایش یا کاهش قیمت سهم بیشتر از افزایش یا کاهش بازار است و به اصطلاح این سهم را سهم تهاجمی می نامند.
 • اگر بتا سهم کوچکتر از یک و بزرگتر از صفر باشد، افزایش یا کاهش قیمت سهم کوچکتر از روند کلی بازار است. به اصطلاح این سهم را سهم تدافعی می نامند.
 • اگر بتای سهم مساوی صفر باشد، حرکت قیمت سهم هیچ همبستگی با حرکت بازار ندارد.
 • اگر بتای سهم کوچکتر از صفر باشد، حرکت قیمت سهم خلاف جهت روند کلی بازار است.
مفهوم ضریب بتا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که بتای سهمی.... باشد، می‌توان گفت تغییرات قیمت این سهام  عینا مطابق با حرکت بازار خواهد بود.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برابر با یک
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برابر با یک
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برابر با صفر 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برابر با صفر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برابر با صفر 0
گزینه {{1+1}}: بیش از صفر 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بیش از صفر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بیش از صفر 0
گزینه {{2+1}}: کمتر از صفر 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کمتر از صفر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کمتر از صفر 0
گزینه {{3+1}}: برابر با یک 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برابر با یک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برابر با یک 0
پاسخ تشریحی :

بتا وسیله‌ای برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار است.

 
 • اگر بتا سهم برابر با یک باشد افزایش یا کاهش قیمت سهم درست مطابق با حرکت بازار است.
 • اگر بتا سهم بزرگتر از یک باشد، افزایش یا کاهش قیمت سهم بیشتر از افزایش یا کاهش بازار است و به اصطلاح این سهم را سهم تهاجمی می نامند.
 • اگر بتا سهم کوچکتر از یک و بزرگتر از صفر باشد، افزایش یا کاهش قیمت سهم کوچکتر از روند کلی بازار است. به اصطلاح این سهم را سهم تدافعی می نامند.
 • اگر بتای سهم مساوی صفر باشد، حرکت قیمت سهم هیچ همبستگی با حرکت بازار ندارد.
 • اگر بتای سهم کوچکتر از صفر باشد، حرکت قیمت سهم خلاف جهت روند کلی بازار است.
این سوال لغو شده است.

مفهوم ضریب بتا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که بتای سهمی.... باشد، می‌توان گفت تغییرات قیمت این سهام  عینا مطابق با حرکت بازار خواهد بود.

پاسخ شما صحیح است
برابر با یک
پاسخ شما صحیح است
برابر با یک
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برابر با صفر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برابر با صفر 0
گزینه {{1+1}}: بیش از صفر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بیش از صفر 0
گزینه {{2+1}}: کمتر از صفر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کمتر از صفر 0
گزینه {{3+1}}: برابر با یک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برابر با یک 0
پاسخ تشریحی :

بتا وسیله‌ای برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار است.

 
 • اگر بتا سهم برابر با یک باشد افزایش یا کاهش قیمت سهم درست مطابق با حرکت بازار است.
 • اگر بتا سهم بزرگتر از یک باشد، افزایش یا کاهش قیمت سهم بیشتر از افزایش یا کاهش بازار است و به اصطلاح این سهم را سهم تهاجمی می نامند.
 • اگر بتا سهم کوچکتر از یک و بزرگتر از صفر باشد، افزایش یا کاهش قیمت سهم کوچکتر از روند کلی بازار است. به اصطلاح این سهم را سهم تدافعی می نامند.
 • اگر بتای سهم مساوی صفر باشد، حرکت قیمت سهم هیچ همبستگی با حرکت بازار ندارد.
 • اگر بتای سهم کوچکتر از صفر باشد، حرکت قیمت سهم خلاف جهت روند کلی بازار است.
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}