{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/22 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9608048
مهلت پاسخ: 1396/8/23 - تا ساعت 14:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه مشتریان
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استراتژی های مدیریتی در زمینه مدیریت دارایی و بدهی‌های شرکت صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: نتیجه به‌کارگیری استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها جاری، ریسک و بازده زیاد است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نتیجه به‌کارگیری استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها جاری، ریسک و بازده زیاد است.
گزینه {{1+1}}: در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت بدهی و دارایی های جاری، سعی بر آن است که در ساختار سرمایه شرکت، بیشتر از وام‌های بلند مدت و کمتر از وام‌های کوتاه مدت استفاده ‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت بدهی و دارایی های جاری، سعی بر آن است که در ساختار سرمایه شرکت، بیشتر از وام‌های بلند مدت و کمتر از وام‌های کوتاه مدت استفاده ‌شود.
گزینه {{2+1}}: نتیجه بکارگیری استراتژی محافظه کارانه در مدیریت دارایی و بدهی‌های جاری، ریسک و بازده کم است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نتیجه بکارگیری استراتژی محافظه کارانه در مدیریت دارایی و بدهی‌های جاری، ریسک و بازده کم است.
گزینه {{3+1}}: ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است.
مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه مشتریان
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استراتژی های مدیریتی در زمینه مدیریت دارایی و بدهی‌های شرکت صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است.
پاسخ صحیح:
ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: نتیجه به‌کارگیری استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها جاری، ریسک و بازده زیاد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت بدهی و دارایی های جاری، سعی بر آن است که در ساختار سرمایه شرکت، بیشتر از وام‌های بلند مدت و کمتر از وام‌های کوتاه مدت استفاده ‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نتیجه بکارگیری استراتژی محافظه کارانه در مدیریت دارایی و بدهی‌های جاری، ریسک و بازده کم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است. 0 پاسخ صحیح
مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه مشتریان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استراتژی های مدیریتی در زمینه مدیریت دارایی و بدهی‌های شرکت صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نتیجه به‌کارگیری استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها جاری، ریسک و بازده زیاد است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نتیجه به‌کارگیری استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها جاری، ریسک و بازده زیاد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نتیجه به‌کارگیری استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها جاری، ریسک و بازده زیاد است. 0
گزینه {{1+1}}: در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت بدهی و دارایی های جاری، سعی بر آن است که در ساختار سرمایه شرکت، بیشتر از وام‌های بلند مدت و کمتر از وام‌های کوتاه مدت استفاده ‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت بدهی و دارایی های جاری، سعی بر آن است که در ساختار سرمایه شرکت، بیشتر از وام‌های بلند مدت و کمتر از وام‌های کوتاه مدت استفاده ‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت بدهی و دارایی های جاری، سعی بر آن است که در ساختار سرمایه شرکت، بیشتر از وام‌های بلند مدت و کمتر از وام‌های کوتاه مدت استفاده ‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: نتیجه بکارگیری استراتژی محافظه کارانه در مدیریت دارایی و بدهی‌های جاری، ریسک و بازده کم است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نتیجه بکارگیری استراتژی محافظه کارانه در مدیریت دارایی و بدهی‌های جاری، ریسک و بازده کم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نتیجه بکارگیری استراتژی محافظه کارانه در مدیریت دارایی و بدهی‌های جاری، ریسک و بازده کم است. 0
گزینه {{3+1}}: ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است. 0
این سوال لغو شده است.

مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه مشتریان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استراتژی های مدیریتی در زمینه مدیریت دارایی و بدهی‌های شرکت صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است.
پاسخ شما صحیح است
ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نتیجه به‌کارگیری استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها جاری، ریسک و بازده زیاد است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نتیجه به‌کارگیری استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها جاری، ریسک و بازده زیاد است. 0
گزینه {{1+1}}: در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت بدهی و دارایی های جاری، سعی بر آن است که در ساختار سرمایه شرکت، بیشتر از وام‌های بلند مدت و کمتر از وام‌های کوتاه مدت استفاده ‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت بدهی و دارایی های جاری، سعی بر آن است که در ساختار سرمایه شرکت، بیشتر از وام‌های بلند مدت و کمتر از وام‌های کوتاه مدت استفاده ‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: نتیجه بکارگیری استراتژی محافظه کارانه در مدیریت دارایی و بدهی‌های جاری، ریسک و بازده کم است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نتیجه بکارگیری استراتژی محافظه کارانه در مدیریت دارایی و بدهی‌های جاری، ریسک و بازده کم است. 0
گزینه {{3+1}}: ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ویژگی استراتژی جسورانه در مدیریت بدهی جاری، استفاده از وام‌های بلند مدت است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}