{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/15 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9608030
مهلت پاسخ: 1396/8/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش دفتری دارایی ها
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش دفتری یک دارایی صحیح نیست؟
ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به کمک ارزش دفتری می‌توان بررسی کرد که دارایی در بازار به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده یا خیر پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به کمک ارزش دفتری می‌توان بررسی کرد که دارایی در بازار به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده یا خیر
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزشی است که سهامداران شرکت پس از انحلال آن، از دارایی ها دریافت می‌کنند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزشی است که سهامداران شرکت پس از انحلال آن، از دارایی ها دریافت می‌کنند.
گزینه {{2+1}}: از ارزش دفتری، برای محاسبه سود یا زیان سرمایه‌ای، می‌توان استفاده نمود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از ارزش دفتری، برای محاسبه سود یا زیان سرمایه‌ای، می‌توان استفاده نمود.
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد.
ارزش دفتری دارایی ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش دفتری یک دارایی صحیح نیست؟
ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد.
پاسخ صحیح:
ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: به کمک ارزش دفتری می‌توان بررسی کرد که دارایی در بازار به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده یا خیر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزشی است که سهامداران شرکت پس از انحلال آن، از دارایی ها دریافت می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از ارزش دفتری، برای محاسبه سود یا زیان سرمایه‌ای، می‌توان استفاده نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
ارزش دفتری دارایی ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش دفتری یک دارایی صحیح نیست؟
ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به کمک ارزش دفتری می‌توان بررسی کرد که دارایی در بازار به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده یا خیر 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به کمک ارزش دفتری می‌توان بررسی کرد که دارایی در بازار به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده یا خیر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به کمک ارزش دفتری می‌توان بررسی کرد که دارایی در بازار به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده یا خیر 0
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزشی است که سهامداران شرکت پس از انحلال آن، از دارایی ها دریافت می‌کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزشی است که سهامداران شرکت پس از انحلال آن، از دارایی ها دریافت می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزشی است که سهامداران شرکت پس از انحلال آن، از دارایی ها دریافت می‌کنند. 0
گزینه {{2+1}}: از ارزش دفتری، برای محاسبه سود یا زیان سرمایه‌ای، می‌توان استفاده نمود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از ارزش دفتری، برای محاسبه سود یا زیان سرمایه‌ای، می‌توان استفاده نمود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از ارزش دفتری، برای محاسبه سود یا زیان سرمایه‌ای، می‌توان استفاده نمود. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد. 0
این سوال لغو شده است.

ارزش دفتری دارایی ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش دفتری یک دارایی صحیح نیست؟
ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما صحیح است
ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد.
پاسخ شما صحیح است
ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به کمک ارزش دفتری می‌توان بررسی کرد که دارایی در بازار به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده یا خیر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به کمک ارزش دفتری می‌توان بررسی کرد که دارایی در بازار به ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده یا خیر 0
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزشی است که سهامداران شرکت پس از انحلال آن، از دارایی ها دریافت می‌کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزشی است که سهامداران شرکت پس از انحلال آن، از دارایی ها دریافت می‌کنند. 0
گزینه {{2+1}}: از ارزش دفتری، برای محاسبه سود یا زیان سرمایه‌ای، می‌توان استفاده نمود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از ارزش دفتری، برای محاسبه سود یا زیان سرمایه‌ای، می‌توان استفاده نمود. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری دارایی‌ها تغییرات ناشی از عواملی مانند تورم یا نوسانات نرخ بهره را در بر می‌گیرد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}