{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/13 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9608025
مهلت پاسخ: 1396/8/14 - تا ساعت 14:00
300 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه
سوال :

صندوق‌های سرمایه‌گذاری لازم است تمامی خالص عایدی خود (مانده درآمد کل پس از کسر هزینه‌ها) را بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری توزیع کنند. کدام یک از موارد زیر در دسته‌بندی عایدات و بازده حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق قرار می‌گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری
گزینه {{1+1}}: عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌شده پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌شده
گزینه {{2+1}}: عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود
گزینه {{3+1}}: همه موارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد
مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

صندوق‌های سرمایه‌گذاری لازم است تمامی خالص عایدی خود (مانده درآمد کل پس از کسر هزینه‌ها) را بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری توزیع کنند. کدام یک از موارد زیر در دسته‌بندی عایدات و بازده حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق قرار می‌گیرد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌شده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

صندوق‌های سرمایه‌گذاری لازم است تمامی خالص عایدی خود (مانده درآمد کل پس از کسر هزینه‌ها) را بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری توزیع کنند. کدام یک از موارد زیر در دسته‌بندی عایدات و بازده حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق قرار می‌گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری 0
گزینه {{1+1}}: عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌شده 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌شده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌شده 0
گزینه {{2+1}}: عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
این سوال لغو شده است.

مسابقه ویژه کمپین سالروز تاسیس بآشگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

صندوق‌های سرمایه‌گذاری لازم است تمامی خالص عایدی خود (مانده درآمد کل پس از کسر هزینه‌ها) را بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری توزیع کنند. کدام یک از موارد زیر در دسته‌بندی عایدات و بازده حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق قرار می‌گیرد؟

پاسخ شما صحیح است
همه موارد
پاسخ شما صحیح است
همه موارد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری 0
گزینه {{1+1}}: عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌شده 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌شده 0
گزینه {{2+1}}: عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}