{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/13 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9608023
مهلت پاسخ: 1396/8/14 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌
سوال :

 قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌ با نماد "قزوین" در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 116906
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از4800 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از4800
گزینه {{1+1}}: 4601 تا 4800 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4601 تا 4800
گزینه {{2+1}}: 4401 تا 4600 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4401 تا 4600
گزینه {{3+1}}: 4201 تا 4400 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4201 تا 4400
گزینه {{4+1}}: 4000 تا 4200 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4000 تا 4200
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4000 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4000
پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 116906
سوال :

 قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌ با نماد "قزوین" در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
4601 تا 4800
پاسخ صحیح:
4601 تا 4800
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از4800 5.13 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4601 تا 4800 2.76 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4401 تا 4600 2.96 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4201 تا 4400 11.33 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4000 تا 4200 76.56 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4000 259.79 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 116906
سوال :

 قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌ با نماد "قزوین" در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4601 تا 4800
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4601 تا 4800
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از4800 5.13 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از4800 5.13 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از4800 5.13
گزینه {{1+1}}: 4601 تا 4800 2.76 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4601 تا 4800 2.76 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4601 تا 4800 2.76
گزینه {{2+1}}: 4401 تا 4600 2.96 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4401 تا 4600 2.96 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4401 تا 4600 2.96
گزینه {{3+1}}: 4201 تا 4400 11.33 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4201 تا 4400 11.33 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4201 تا 4400 11.33
گزینه {{4+1}}: 4000 تا 4200 76.56 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4000 تا 4200 76.56 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4000 تا 4200 76.56
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4000 259.79 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4000 259.79 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4000 259.79
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 116906
سوال :

 قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ قند قزوين‌‌ با نماد "قزوین" در پایان معاملات روز چهارشنبه 17 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌

پاسخ شما صحیح است
4601 تا 4800
پاسخ شما صحیح است
4601 تا 4800
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از4800 5.13 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از4800 0
گزینه {{1+1}}: 4601 تا 4800 2.76 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4601 تا 4800 0
گزینه {{2+1}}: 4401 تا 4600 2.96 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4401 تا 4600 0
گزینه {{3+1}}: 4201 تا 4400 11.33 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4201 تا 4400 0
گزینه {{4+1}}: 4000 تا 4200 76.56 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4000 تا 4200 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4000 259.79 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4000 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}