{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/10 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9608019
مهلت پاسخ: 1396/8/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات‌برخط آساتریدرآگاه
سوال :

در نسخه جدید آساتریدرآگاه منظور از "سفارشات در انتظار" چیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار عرضه کننده هستند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار عرضه کننده هستند.
گزینه {{1+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف فروش یا خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار تقاضاکننده یا عرضه کننده هستند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف فروش یا خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار تقاضاکننده یا عرضه کننده هستند.
گزینه {{2+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات به هسته معاملاتی ارسال شده و در انتظار طرف دیگر معامله برای انجام هستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات به هسته معاملاتی ارسال شده و در انتظار طرف دیگر معامله برای انجام هستند.
گزینه {{3+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند.
نرم افزار معاملات‌برخط آساتریدرآگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نسخه جدید آساتریدرآگاه منظور از "سفارشات در انتظار" چیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند.
پاسخ صحیح:
سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار عرضه کننده هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف فروش یا خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار تقاضاکننده یا عرضه کننده هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات به هسته معاملاتی ارسال شده و در انتظار طرف دیگر معامله برای انجام هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

سفارشات در انتظار به سفارشاتی گفته می‌شود که مشتری آن ها را تنظیم کرده و در سامانه معاملاتی خود ذخیره نموده است؛ اما هنوز به هسته معاملاتی بورس ارسال نشده است. این سفارش‌ها زمانی در صف خرید یا فروش قرار می‌گیرند که پس از تایید مشتری برای بورس ارسال شود.

نرم افزار معاملات‌برخط آساتریدرآگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نسخه جدید آساتریدرآگاه منظور از "سفارشات در انتظار" چیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار عرضه کننده هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار عرضه کننده هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار عرضه کننده هستند. 0
گزینه {{1+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف فروش یا خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار تقاضاکننده یا عرضه کننده هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف فروش یا خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار تقاضاکننده یا عرضه کننده هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف فروش یا خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار تقاضاکننده یا عرضه کننده هستند. 0
گزینه {{2+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات به هسته معاملاتی ارسال شده و در انتظار طرف دیگر معامله برای انجام هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات به هسته معاملاتی ارسال شده و در انتظار طرف دیگر معامله برای انجام هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات به هسته معاملاتی ارسال شده و در انتظار طرف دیگر معامله برای انجام هستند. 0
گزینه {{3+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند. 0
پاسخ تشریحی :

سفارشات در انتظار به سفارشاتی گفته می‌شود که مشتری آن ها را تنظیم کرده و در سامانه معاملاتی خود ذخیره نموده است؛ اما هنوز به هسته معاملاتی بورس ارسال نشده است. این سفارش‌ها زمانی در صف خرید یا فروش قرار می‌گیرند که پس از تایید مشتری برای بورس ارسال شود.

این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات‌برخط آساتریدرآگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نسخه جدید آساتریدرآگاه منظور از "سفارشات در انتظار" چیست؟

پاسخ شما صحیح است
سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند.
پاسخ شما صحیح است
سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار عرضه کننده هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار عرضه کننده هستند. 0
گزینه {{1+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف فروش یا خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار تقاضاکننده یا عرضه کننده هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سفارش هایی که به هسته معاملات ارسال شده اند و در صف فروش یا خرید قرار گرفته اند. این سفارشات در انتظار تقاضاکننده یا عرضه کننده هستند. 0
گزینه {{2+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات به هسته معاملاتی ارسال شده و در انتظار طرف دیگر معامله برای انجام هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات به هسته معاملاتی ارسال شده و در انتظار طرف دیگر معامله برای انجام هستند. 0
گزینه {{3+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سفارش هایی که اطلاعات آن ها توسط مشتری مشخص شده و ذخیره شده اند؛ این سفارشات هنوز به هسته معاملاتی ارسال نشده اند. 0
پاسخ تشریحی :

سفارشات در انتظار به سفارشاتی گفته می‌شود که مشتری آن ها را تنظیم کرده و در سامانه معاملاتی خود ذخیره نموده است؛ اما هنوز به هسته معاملاتی بورس ارسال نشده است. این سفارش‌ها زمانی در صف خرید یا فروش قرار می‌گیرند که پس از تایید مشتری برای بورس ارسال شود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}