{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/9 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9608018
مهلت پاسخ: 1396/8/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

توقف نمادهای معاملاتی
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند دلیل توقف یک نماد معاملاتی باشد؟
‌همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تغییر سرمایه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تغییر سرمایه
گزینه {{1+1}}: ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر سود از سوی شرکت در قالب پیام ناظر پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر سود از سوی شرکت در قالب پیام ناظر
گزینه {{2+1}}: تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد
گزینه {{3+1}}: سر رسیدهای اوراق مشارکت پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سر رسیدهای اوراق مشارکت
توقف نمادهای معاملاتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند دلیل توقف یک نماد معاملاتی باشد؟
‌همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد
پاسخ صحیح:
تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تغییر سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر سود از سوی شرکت در قالب پیام ناظر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سر رسیدهای اوراق مشارکت 0 پاسخ صحیح
توقف نمادهای معاملاتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند دلیل توقف یک نماد معاملاتی باشد؟
‌همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تغییر سرمایه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تغییر سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تغییر سرمایه 0
گزینه {{1+1}}: ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر سود از سوی شرکت در قالب پیام ناظر 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر سود از سوی شرکت در قالب پیام ناظر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر سود از سوی شرکت در قالب پیام ناظر 0
گزینه {{2+1}}: تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد 0
گزینه {{3+1}}: سر رسیدهای اوراق مشارکت 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سر رسیدهای اوراق مشارکت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سر رسیدهای اوراق مشارکت 0
این سوال لغو شده است.

توقف نمادهای معاملاتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند دلیل توقف یک نماد معاملاتی باشد؟
‌همه چیز درباره توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

پاسخ شما صحیح است
تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد
پاسخ شما صحیح است
تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تغییر سرمایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تغییر سرمایه 0
گزینه {{1+1}}: ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر سود از سوی شرکت در قالب پیام ناظر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر سود از سوی شرکت در قالب پیام ناظر 0
گزینه {{2+1}}: تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعدیل سود هر سهم به میزان 15 درصد 0
گزینه {{3+1}}: سر رسیدهای اوراق مشارکت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سر رسیدهای اوراق مشارکت 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}