{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/6 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9608010
مهلت پاسخ: 1396/8/7 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ايران‌
سوال :

قیمت پایانی سهام آلومينيوم‌ايران‌ با نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 102765
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750
گزینه {{1+1}}: 1651 تا 1750 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1651 تا 1750
گزینه {{2+1}}: 1551 تا 1650 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1551 تا 1650
گزینه {{3+1}}: 1451 تا 1550 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1451 تا 1550
گزینه {{4+1}}: 1350 تا 1450 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1350 تا 1450
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1350 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1350
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ايران‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 102765
سوال :

قیمت پایانی سهام آلومينيوم‌ايران‌ با نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1451 تا 1550
پاسخ صحیح:
1451 تا 1550
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 14.34 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1651 تا 1750 5.29 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1551 تا 1650 4.06 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1451 تا 1550 3.23 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1350 تا 1450 6.04 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1350 48.70 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 102765
سوال :

قیمت پایانی سهام آلومينيوم‌ايران‌ با نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1451 تا 1550
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1451 تا 1550
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 14.34 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 14.34 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 14.34
گزینه {{1+1}}: 1651 تا 1750 5.29 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1651 تا 1750 5.29 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1651 تا 1750 5.29
گزینه {{2+1}}: 1551 تا 1650 4.06 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1551 تا 1650 4.06 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1551 تا 1650 4.06
گزینه {{3+1}}: 1451 تا 1550 3.23 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1451 تا 1550 3.23 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1451 تا 1550 3.23
گزینه {{4+1}}: 1350 تا 1450 6.04 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1350 تا 1450 6.04 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1350 تا 1450 6.04
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1350 48.70 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1350 48.70 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1350 48.70
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 102765
سوال :

قیمت پایانی سهام آلومينيوم‌ايران‌ با نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 10 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما صحیح است
1451 تا 1550
پاسخ شما صحیح است
1451 تا 1550
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 14.34 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 0
گزینه {{1+1}}: 1651 تا 1750 5.29 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1651 تا 1750 0
گزینه {{2+1}}: 1551 تا 1650 4.06 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1551 تا 1650 0
گزینه {{3+1}}: 1451 تا 1550 3.23 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1451 تا 1550 0
گزینه {{4+1}}: 1350 تا 1450 6.04 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1350 تا 1450 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1350 48.70 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1350 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}