{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/3 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9608008
مهلت پاسخ: 1396/8/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

طبق کدام یک از اصول حسابداری زیر، فرایند کسب سود عبارت است؛ از تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اصل تطابق پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اصل تطابق
گزینه {{1+1}}: اصل افشاء کامل پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اصل افشاء کامل
گزینه {{2+1}}: اصل بهای تمام شده تاریخی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اصل بهای تمام شده تاریخی
گزینه {{3+1}}: اصل تحقق درآمد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اصل تحقق درآمد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق کدام یک از اصول حسابداری زیر، فرایند کسب سود عبارت است؛ از تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اصل تحقق درآمد
پاسخ صحیح:
اصل تحقق درآمد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اصل تطابق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اصل افشاء کامل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اصل بهای تمام شده تاریخی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اصل تحقق درآمد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق کدام یک از اصول حسابداری زیر، فرایند کسب سود عبارت است؛ از تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اصل تحقق درآمد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اصل تحقق درآمد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اصل تطابق 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اصل تطابق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اصل تطابق 0
گزینه {{1+1}}: اصل افشاء کامل 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اصل افشاء کامل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اصل افشاء کامل 0
گزینه {{2+1}}: اصل بهای تمام شده تاریخی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اصل بهای تمام شده تاریخی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اصل بهای تمام شده تاریخی 0
گزینه {{3+1}}: اصل تحقق درآمد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اصل تحقق درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اصل تحقق درآمد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق کدام یک از اصول حسابداری زیر، فرایند کسب سود عبارت است؛ از تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است؟

پاسخ شما صحیح است
اصل تحقق درآمد
پاسخ شما صحیح است
اصل تحقق درآمد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اصل تطابق 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اصل تطابق 0
گزینه {{1+1}}: اصل افشاء کامل 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اصل افشاء کامل 0
گزینه {{2+1}}: اصل بهای تمام شده تاریخی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اصل بهای تمام شده تاریخی 0
گزینه {{3+1}}: اصل تحقق درآمد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اصل تحقق درآمد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}