{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/2 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9608004
مهلت پاسخ: 1396/8/3 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش گذاری دارایی‌ها
سوال :

ارزش فعلی جریانات نقدی که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد را ارزش ........ می‌گویند.‌
ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش جاگزینی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش جاگزینی
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی
ارزش گذاری دارایی‌ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش فعلی جریانات نقدی که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد را ارزش ........ می‌گویند.‌
ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ارزش ذاتی
پاسخ صحیح:
ارزش ذاتی
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ارزش جاگزینی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی 0 پاسخ صحیح
ارزش گذاری دارایی‌ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش فعلی جریانات نقدی که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد را ارزش ........ می‌گویند.‌
ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش ذاتی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش ذاتی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش جاگزینی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش جاگزینی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش جاگزینی 0
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری 0
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی 0
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی 0
این سوال لغو شده است.

ارزش گذاری دارایی‌ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش فعلی جریانات نقدی که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد را ارزش ........ می‌گویند.‌
ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما صحیح است
ارزش ذاتی
پاسخ شما صحیح است
ارزش ذاتی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش جاگزینی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش جاگزینی 0
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری 0
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی 0
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}