{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/8/1 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9608002
مهلت پاسخ: 1396/8/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نرم‌افزار معاملات بر خط آساتریدرآگاه
سوال :

در نسخه جدید آساتریدرآگاه، کدام گزینه درخصوص کاربرد قسمت های مختلف در منوی درخواست ها صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: برای انتقال پرتفو و سهامی از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه، مشتری می تواند از قسمت تغییر کارگزارناظر نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برای انتقال پرتفو و سهامی از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه، مشتری می تواند از قسمت تغییر کارگزارناظر نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید.
گزینه {{1+1}}: برای افزایش وجه در حساب معاملاتی با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب، مشتری می تواند از قسمت پرداخت شتابی نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: برای افزایش وجه در حساب معاملاتی با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب، مشتری می تواند از قسمت پرداخت شتابی نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید.
گزینه {{2+1}}: برای برداشت مبالغ حاصل از فروش دارایی پس از تاریخ تسویه یا مانده قابل برداشت، مشتری می تواند از قسمت تقاضای وجه نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای برداشت مبالغ حاصل از فروش دارایی پس از تاریخ تسویه یا مانده قابل برداشت، مشتری می تواند از قسمت تقاضای وجه نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید.
گزینه {{3+1}}: مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند.
نرم‌افزار معاملات بر خط آساتریدرآگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نسخه جدید آساتریدرآگاه، کدام گزینه درخصوص کاربرد قسمت های مختلف در منوی درخواست ها صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند.
پاسخ صحیح:
مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: برای انتقال پرتفو و سهامی از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه، مشتری می تواند از قسمت تغییر کارگزارناظر نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برای افزایش وجه در حساب معاملاتی با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب، مشتری می تواند از قسمت پرداخت شتابی نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای برداشت مبالغ حاصل از فروش دارایی پس از تاریخ تسویه یا مانده قابل برداشت، مشتری می تواند از قسمت تقاضای وجه نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

در سامانه جدید آساتریدرآگاه: 
1- امکان انتقال پرتفو و سهام از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه از طریق بخش انتقال ناظر وجود دارد. (پورتفو می تواند تمام یا بخشی از نمادهای مشتری در کارگزاری دیگر باشد.)‌
2- امکان افزایش وجه از طریق کارتهای عضو شتاب وجود دارد.‌
3- امکان برداشت وجه (حاصل از فروش یا وجه آزاد) وجود دارد.‌
4- امکان ثبت اردر اینترنتی از طریق درخواست خرید و فروش آفلاین برای مشتریانی که نام کاربری آنلاین دارند، وجود دارد. اما از آنجا که برای افراد زیر 18 سال دسترسی به سامانه آنلاین ایجاد نمی شود، لذا این افراد باید از پنلی مجزا اقدام به ثبت درخواست خود نمایند و از طریق آساتریدر آگاه این امکان را ندارند.

نرم‌افزار معاملات بر خط آساتریدرآگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نسخه جدید آساتریدرآگاه، کدام گزینه درخصوص کاربرد قسمت های مختلف در منوی درخواست ها صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برای انتقال پرتفو و سهامی از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه، مشتری می تواند از قسمت تغییر کارگزارناظر نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برای انتقال پرتفو و سهامی از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه، مشتری می تواند از قسمت تغییر کارگزارناظر نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برای انتقال پرتفو و سهامی از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه، مشتری می تواند از قسمت تغییر کارگزارناظر نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0
گزینه {{1+1}}: برای افزایش وجه در حساب معاملاتی با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب، مشتری می تواند از قسمت پرداخت شتابی نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: برای افزایش وجه در حساب معاملاتی با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب، مشتری می تواند از قسمت پرداخت شتابی نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برای افزایش وجه در حساب معاملاتی با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب، مشتری می تواند از قسمت پرداخت شتابی نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0
گزینه {{2+1}}: برای برداشت مبالغ حاصل از فروش دارایی پس از تاریخ تسویه یا مانده قابل برداشت، مشتری می تواند از قسمت تقاضای وجه نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای برداشت مبالغ حاصل از فروش دارایی پس از تاریخ تسویه یا مانده قابل برداشت، مشتری می تواند از قسمت تقاضای وجه نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای برداشت مبالغ حاصل از فروش دارایی پس از تاریخ تسویه یا مانده قابل برداشت، مشتری می تواند از قسمت تقاضای وجه نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0
گزینه {{3+1}}: مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند. 0
پاسخ تشریحی :

در سامانه جدید آساتریدرآگاه: 
1- امکان انتقال پرتفو و سهام از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه از طریق بخش انتقال ناظر وجود دارد. (پورتفو می تواند تمام یا بخشی از نمادهای مشتری در کارگزاری دیگر باشد.)‌
2- امکان افزایش وجه از طریق کارتهای عضو شتاب وجود دارد.‌
3- امکان برداشت وجه (حاصل از فروش یا وجه آزاد) وجود دارد.‌
4- امکان ثبت اردر اینترنتی از طریق درخواست خرید و فروش آفلاین برای مشتریانی که نام کاربری آنلاین دارند، وجود دارد. اما از آنجا که برای افراد زیر 18 سال دسترسی به سامانه آنلاین ایجاد نمی شود، لذا این افراد باید از پنلی مجزا اقدام به ثبت درخواست خود نمایند و از طریق آساتریدر آگاه این امکان را ندارند.

این سوال لغو شده است.

نرم‌افزار معاملات بر خط آساتریدرآگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در نسخه جدید آساتریدرآگاه، کدام گزینه درخصوص کاربرد قسمت های مختلف در منوی درخواست ها صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند.
پاسخ شما صحیح است
مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برای انتقال پرتفو و سهامی از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه، مشتری می تواند از قسمت تغییر کارگزارناظر نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برای انتقال پرتفو و سهامی از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه، مشتری می تواند از قسمت تغییر کارگزارناظر نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0
گزینه {{1+1}}: برای افزایش وجه در حساب معاملاتی با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب، مشتری می تواند از قسمت پرداخت شتابی نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برای افزایش وجه در حساب معاملاتی با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب، مشتری می تواند از قسمت پرداخت شتابی نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0
گزینه {{2+1}}: برای برداشت مبالغ حاصل از فروش دارایی پس از تاریخ تسویه یا مانده قابل برداشت، مشتری می تواند از قسمت تقاضای وجه نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای برداشت مبالغ حاصل از فروش دارایی پس از تاریخ تسویه یا مانده قابل برداشت، مشتری می تواند از قسمت تقاضای وجه نرم افزار جدید آساتریدرآگاه درخواست خود را ثبت نماید. 0
گزینه {{3+1}}: مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مشتریانی که سن آن ها کمتر از 18 سال است، می توانند درخواست های اینترنتی خود را صرفاً از طریق بخش خرید و فروش آفلاین در نرم افزار جدید آساتریدرآگاه، درج نمایند. 0
پاسخ تشریحی :

در سامانه جدید آساتریدرآگاه: 
1- امکان انتقال پرتفو و سهام از کارگزاری دیگر به کارگزاری آگاه از طریق بخش انتقال ناظر وجود دارد. (پورتفو می تواند تمام یا بخشی از نمادهای مشتری در کارگزاری دیگر باشد.)‌
2- امکان افزایش وجه از طریق کارتهای عضو شتاب وجود دارد.‌
3- امکان برداشت وجه (حاصل از فروش یا وجه آزاد) وجود دارد.‌
4- امکان ثبت اردر اینترنتی از طریق درخواست خرید و فروش آفلاین برای مشتریانی که نام کاربری آنلاین دارند، وجود دارد. اما از آنجا که برای افراد زیر 18 سال دسترسی به سامانه آنلاین ایجاد نمی شود، لذا این افراد باید از پنلی مجزا اقدام به ثبت درخواست خود نمایند و از طریق آساتریدر آگاه این امکان را ندارند.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}