{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/26 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9607044
مهلت پاسخ: 1396/7/27 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

استراتژی های معاملاتی
سوال :

با توجه به مطلب موجود در لینک زیر، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟‌
مدیریت پرتفوی و انواع استراتژی مدیریت سبد سهام

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: استراتژی گلچین سهام، یکی از انواع استراتژی های فعال در مدیریت پورتفو است که در آن وزن سهام زیر قیمت را افزایش و وزن سهام بالای قیمت را کاهش می دهند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: استراتژی گلچین سهام، یکی از انواع استراتژی های فعال در مدیریت پورتفو است که در آن وزن سهام زیر قیمت را افزایش و وزن سهام بالای قیمت را کاهش می دهند.
گزینه {{1+1}}: در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد.
گزینه {{2+1}}: هدف استراتژی منفعل در مددیریت پورتفوی، نزدیک کردن بازده پورتفو به بازده شاخص مبنا است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هدف استراتژی منفعل در مددیریت پورتفوی، نزدیک کردن بازده پورتفو به بازده شاخص مبنا است.
گزینه {{3+1}}: در استراتژی انفعالی، سهام بر مبنای معیارهای خاصی خریداری شده و تا پایان دوره سرمایه گذاری نگهداری می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در استراتژی انفعالی، سهام بر مبنای معیارهای خاصی خریداری شده و تا پایان دوره سرمایه گذاری نگهداری می شود.
استراتژی های معاملاتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب موجود در لینک زیر، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟‌
مدیریت پرتفوی و انواع استراتژی مدیریت سبد سهام

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد.
پاسخ صحیح:
در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: استراتژی گلچین سهام، یکی از انواع استراتژی های فعال در مدیریت پورتفو است که در آن وزن سهام زیر قیمت را افزایش و وزن سهام بالای قیمت را کاهش می دهند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هدف استراتژی منفعل در مددیریت پورتفوی، نزدیک کردن بازده پورتفو به بازده شاخص مبنا است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در استراتژی انفعالی، سهام بر مبنای معیارهای خاصی خریداری شده و تا پایان دوره سرمایه گذاری نگهداری می شود. 0 پاسخ صحیح
استراتژی های معاملاتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب موجود در لینک زیر، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟‌
مدیریت پرتفوی و انواع استراتژی مدیریت سبد سهام

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: استراتژی گلچین سهام، یکی از انواع استراتژی های فعال در مدیریت پورتفو است که در آن وزن سهام زیر قیمت را افزایش و وزن سهام بالای قیمت را کاهش می دهند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: استراتژی گلچین سهام، یکی از انواع استراتژی های فعال در مدیریت پورتفو است که در آن وزن سهام زیر قیمت را افزایش و وزن سهام بالای قیمت را کاهش می دهند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: استراتژی گلچین سهام، یکی از انواع استراتژی های فعال در مدیریت پورتفو است که در آن وزن سهام زیر قیمت را افزایش و وزن سهام بالای قیمت را کاهش می دهند. 0
گزینه {{1+1}}: در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد. 0
گزینه {{2+1}}: هدف استراتژی منفعل در مددیریت پورتفوی، نزدیک کردن بازده پورتفو به بازده شاخص مبنا است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هدف استراتژی منفعل در مددیریت پورتفوی، نزدیک کردن بازده پورتفو به بازده شاخص مبنا است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هدف استراتژی منفعل در مددیریت پورتفوی، نزدیک کردن بازده پورتفو به بازده شاخص مبنا است. 0
گزینه {{3+1}}: در استراتژی انفعالی، سهام بر مبنای معیارهای خاصی خریداری شده و تا پایان دوره سرمایه گذاری نگهداری می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در استراتژی انفعالی، سهام بر مبنای معیارهای خاصی خریداری شده و تا پایان دوره سرمایه گذاری نگهداری می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در استراتژی انفعالی، سهام بر مبنای معیارهای خاصی خریداری شده و تا پایان دوره سرمایه گذاری نگهداری می شود. 0
این سوال لغو شده است.

استراتژی های معاملاتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطلب موجود در لینک زیر، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟‌
مدیریت پرتفوی و انواع استراتژی مدیریت سبد سهام

پاسخ شما صحیح است
در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد.
پاسخ شما صحیح است
در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: استراتژی گلچین سهام، یکی از انواع استراتژی های فعال در مدیریت پورتفو است که در آن وزن سهام زیر قیمت را افزایش و وزن سهام بالای قیمت را کاهش می دهند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: استراتژی گلچین سهام، یکی از انواع استراتژی های فعال در مدیریت پورتفو است که در آن وزن سهام زیر قیمت را افزایش و وزن سهام بالای قیمت را کاهش می دهند. 0
گزینه {{1+1}}: در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی تمرکز بخش وزن صنایع که بالای قیمت هستند افزایش و وزن صنایعی که زیر قیمت هستند کاهش می یابد. 0
گزینه {{2+1}}: هدف استراتژی منفعل در مددیریت پورتفوی، نزدیک کردن بازده پورتفو به بازده شاخص مبنا است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هدف استراتژی منفعل در مددیریت پورتفوی، نزدیک کردن بازده پورتفو به بازده شاخص مبنا است. 0
گزینه {{3+1}}: در استراتژی انفعالی، سهام بر مبنای معیارهای خاصی خریداری شده و تا پایان دوره سرمایه گذاری نگهداری می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در استراتژی انفعالی، سهام بر مبنای معیارهای خاصی خریداری شده و تا پایان دوره سرمایه گذاری نگهداری می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}