{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/19 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9607031
مهلت پاسخ: 1396/7/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم بازار سرمایه
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام یک از مفاهیم موجود در گزینه‌ها است؟
‌" مجموعه‌ای از دارایی‌های فرد است که یک سرمایه‌گذار در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام، گواهی سپرده و ... که می‌توان با ارزیابی مستمر دارایی‌ها میزان بازده و ریسک آن را مدیریت کرد" 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سبد سرمایه یا پرتفولیو پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سبد سرمایه یا پرتفولیو
گزینه {{1+1}}: شرکت سهامی خاص پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت سهامی خاص
گزینه {{2+1}}: شرکت مسئولیت محدود پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت مسئولیت محدود
گزینه {{3+1}}: صرف سهام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صرف سهام
مفاهیم بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام یک از مفاهیم موجود در گزینه‌ها است؟
‌" مجموعه‌ای از دارایی‌های فرد است که یک سرمایه‌گذار در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام، گواهی سپرده و ... که می‌توان با ارزیابی مستمر دارایی‌ها میزان بازده و ریسک آن را مدیریت کرد" 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سبد سرمایه یا پرتفولیو
پاسخ صحیح:
سبد سرمایه یا پرتفولیو
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سبد سرمایه یا پرتفولیو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سهامی خاص 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت مسئولیت محدود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صرف سهام 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

با توجه به مطلب بایدها و نبایدهای سبدگردانی در بلاگ بآشگاه،  سبد سرمایه‌گذاری یا پورتفولیو، مجموعه‌ای از دارایی‌های فرد است که یک سرمایه‌گذار در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نماید. مانند سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام، گواهی سپرده و … که می‌توان با ارزیابی مستمر دارایی‌ها میزان بازده و ریسک آن را مدیریت کرد. همچنین هرچه تنوع دارایی‌های درون سبد بیشتر باشد، میزان ریسک سبد کمتر و به دنبال آن انتظار رشد سریع و ناگهانی سرمایه نیز کاهش می‌یابد.

مفاهیم بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام یک از مفاهیم موجود در گزینه‌ها است؟
‌" مجموعه‌ای از دارایی‌های فرد است که یک سرمایه‌گذار در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام، گواهی سپرده و ... که می‌توان با ارزیابی مستمر دارایی‌ها میزان بازده و ریسک آن را مدیریت کرد" 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سبد سرمایه یا پرتفولیو
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سبد سرمایه یا پرتفولیو
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سبد سرمایه یا پرتفولیو 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سبد سرمایه یا پرتفولیو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سبد سرمایه یا پرتفولیو 0
گزینه {{1+1}}: شرکت سهامی خاص 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت سهامی خاص 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سهامی خاص 0
گزینه {{2+1}}: شرکت مسئولیت محدود 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت مسئولیت محدود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت مسئولیت محدود 0
گزینه {{3+1}}: صرف سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صرف سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صرف سهام 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به مطلب بایدها و نبایدهای سبدگردانی در بلاگ بآشگاه،  سبد سرمایه‌گذاری یا پورتفولیو، مجموعه‌ای از دارایی‌های فرد است که یک سرمایه‌گذار در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نماید. مانند سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام، گواهی سپرده و … که می‌توان با ارزیابی مستمر دارایی‌ها میزان بازده و ریسک آن را مدیریت کرد. همچنین هرچه تنوع دارایی‌های درون سبد بیشتر باشد، میزان ریسک سبد کمتر و به دنبال آن انتظار رشد سریع و ناگهانی سرمایه نیز کاهش می‌یابد.

این سوال لغو شده است.

مفاهیم بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام یک از مفاهیم موجود در گزینه‌ها است؟
‌" مجموعه‌ای از دارایی‌های فرد است که یک سرمایه‌گذار در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام، گواهی سپرده و ... که می‌توان با ارزیابی مستمر دارایی‌ها میزان بازده و ریسک آن را مدیریت کرد" 

پاسخ شما صحیح است
سبد سرمایه یا پرتفولیو
پاسخ شما صحیح است
سبد سرمایه یا پرتفولیو
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سبد سرمایه یا پرتفولیو 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سبد سرمایه یا پرتفولیو 0
گزینه {{1+1}}: شرکت سهامی خاص 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سهامی خاص 0
گزینه {{2+1}}: شرکت مسئولیت محدود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت مسئولیت محدود 0
گزینه {{3+1}}: صرف سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صرف سهام 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به مطلب بایدها و نبایدهای سبدگردانی در بلاگ بآشگاه،  سبد سرمایه‌گذاری یا پورتفولیو، مجموعه‌ای از دارایی‌های فرد است که یک سرمایه‌گذار در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نماید. مانند سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام، گواهی سپرده و … که می‌توان با ارزیابی مستمر دارایی‌ها میزان بازده و ریسک آن را مدیریت کرد. همچنین هرچه تنوع دارایی‌های درون سبد بیشتر باشد، میزان ریسک سبد کمتر و به دنبال آن انتظار رشد سریع و ناگهانی سرمایه نیز کاهش می‌یابد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}