{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/18 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9607030
مهلت پاسخ: 1396/7/19 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ضریب بتای سهام
سوال :

کدام گزینه در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟
چگونگی استفاده از ضریب بتا در معاملات بورسی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در صورتی که بتای سهمی کوچک‌تر از یک و بزرگ‌تر از صفر باشد، سهام تدافعی بوده و تغییرات قیمت آن از روند کلی بازار کوچک‌تر است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورتی که بتای سهمی کوچک‌تر از یک و بزرگ‌تر از صفر باشد، سهام تدافعی بوده و تغییرات قیمت آن از روند کلی بازار کوچک‌تر است.
گزینه {{1+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی برابر با صفر باشد، حرکت قیمتی آن، هیچ‌گونه همبستگی با حرکت و روند کلی بازار ندارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی برابر با صفر باشد، حرکت قیمتی آن، هیچ‌گونه همبستگی با حرکت و روند کلی بازار ندارد.
گزینه {{2+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی بزرگ‌تر از یک باشد، سهام تهاجمی بوده معامله آن ریسک بالاتری را نسبت به سایرسهام شرکت‌ها دارد. از طرف دیگر پتانسیل بیشتری هم برای بازدهی دارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی بزرگ‌تر از یک باشد، سهام تهاجمی بوده معامله آن ریسک بالاتری را نسبت به سایرسهام شرکت‌ها دارد. از طرف دیگر پتانسیل بیشتری هم برای بازدهی دارد.
گزینه {{3+1}}: معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود.
ضریب بتای سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟
چگونگی استفاده از ضریب بتا در معاملات بورسی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود.
پاسخ صحیح:
معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در صورتی که بتای سهمی کوچک‌تر از یک و بزرگ‌تر از صفر باشد، سهام تدافعی بوده و تغییرات قیمت آن از روند کلی بازار کوچک‌تر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی برابر با صفر باشد، حرکت قیمتی آن، هیچ‌گونه همبستگی با حرکت و روند کلی بازار ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی بزرگ‌تر از یک باشد، سهام تهاجمی بوده معامله آن ریسک بالاتری را نسبت به سایرسهام شرکت‌ها دارد. از طرف دیگر پتانسیل بیشتری هم برای بازدهی دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
ضریب بتای سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟
چگونگی استفاده از ضریب بتا در معاملات بورسی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که بتای سهمی کوچک‌تر از یک و بزرگ‌تر از صفر باشد، سهام تدافعی بوده و تغییرات قیمت آن از روند کلی بازار کوچک‌تر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورتی که بتای سهمی کوچک‌تر از یک و بزرگ‌تر از صفر باشد، سهام تدافعی بوده و تغییرات قیمت آن از روند کلی بازار کوچک‌تر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورتی که بتای سهمی کوچک‌تر از یک و بزرگ‌تر از صفر باشد، سهام تدافعی بوده و تغییرات قیمت آن از روند کلی بازار کوچک‌تر است. 0
گزینه {{1+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی برابر با صفر باشد، حرکت قیمتی آن، هیچ‌گونه همبستگی با حرکت و روند کلی بازار ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی برابر با صفر باشد، حرکت قیمتی آن، هیچ‌گونه همبستگی با حرکت و روند کلی بازار ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی برابر با صفر باشد، حرکت قیمتی آن، هیچ‌گونه همبستگی با حرکت و روند کلی بازار ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی بزرگ‌تر از یک باشد، سهام تهاجمی بوده معامله آن ریسک بالاتری را نسبت به سایرسهام شرکت‌ها دارد. از طرف دیگر پتانسیل بیشتری هم برای بازدهی دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی بزرگ‌تر از یک باشد، سهام تهاجمی بوده معامله آن ریسک بالاتری را نسبت به سایرسهام شرکت‌ها دارد. از طرف دیگر پتانسیل بیشتری هم برای بازدهی دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی بزرگ‌تر از یک باشد، سهام تهاجمی بوده معامله آن ریسک بالاتری را نسبت به سایرسهام شرکت‌ها دارد. از طرف دیگر پتانسیل بیشتری هم برای بازدهی دارد. 0
گزینه {{3+1}}: معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود. 0
این سوال لغو شده است.

ضریب بتای سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ضریب بتا صحیح نیست؟
چگونگی استفاده از ضریب بتا در معاملات بورسی

پاسخ شما صحیح است
معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود.
پاسخ شما صحیح است
معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که بتای سهمی کوچک‌تر از یک و بزرگ‌تر از صفر باشد، سهام تدافعی بوده و تغییرات قیمت آن از روند کلی بازار کوچک‌تر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورتی که بتای سهمی کوچک‌تر از یک و بزرگ‌تر از صفر باشد، سهام تدافعی بوده و تغییرات قیمت آن از روند کلی بازار کوچک‌تر است. 0
گزینه {{1+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی برابر با صفر باشد، حرکت قیمتی آن، هیچ‌گونه همبستگی با حرکت و روند کلی بازار ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی برابر با صفر باشد، حرکت قیمتی آن، هیچ‌گونه همبستگی با حرکت و روند کلی بازار ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی بزرگ‌تر از یک باشد، سهام تهاجمی بوده معامله آن ریسک بالاتری را نسبت به سایرسهام شرکت‌ها دارد. از طرف دیگر پتانسیل بیشتری هم برای بازدهی دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درصورتی‌که بتای سهمی بزرگ‌تر از یک باشد، سهام تهاجمی بوده معامله آن ریسک بالاتری را نسبت به سایرسهام شرکت‌ها دارد. از طرف دیگر پتانسیل بیشتری هم برای بازدهی دارد. 0
گزینه {{3+1}}: معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: معمولا اگر سهمی ضریب بتای بالایی داشته باشد،به هنگام افزایش قیمت‌ها، گزینه مناسبی برای معامله خواهد بود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}