{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/17 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9607028
مهلت پاسخ: 1396/7/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش گذاری شرکت ها
سوال :

کدامیک از روشهای ارزش‌گذاری زیر بر مبنای معادله حسابداری و ثابت است و عواملی مانند تورم و نوسانات نرخ بهره بر روی آن تاثیری ندارد؟
‌ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها
گزینه {{1+1}}: ارزش‌گذاری نسبی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش‌گذاری نسبی
گزینه {{2+1}}: Book Value پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: Book Value
گزینه {{3+1}}: تنزیل سود تقسیمی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تنزیل سود تقسیمی
ارزش گذاری شرکت ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از روشهای ارزش‌گذاری زیر بر مبنای معادله حسابداری و ثابت است و عواملی مانند تورم و نوسانات نرخ بهره بر روی آن تاثیری ندارد؟
‌ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
Book Value
پاسخ صحیح:
Book Value
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش‌گذاری نسبی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: Book Value 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تنزیل سود تقسیمی 0 پاسخ صحیح
ارزش گذاری شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از روشهای ارزش‌گذاری زیر بر مبنای معادله حسابداری و ثابت است و عواملی مانند تورم و نوسانات نرخ بهره بر روی آن تاثیری ندارد؟
‌ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
Book Value
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
Book Value
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها 0
گزینه {{1+1}}: ارزش‌گذاری نسبی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش‌گذاری نسبی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش‌گذاری نسبی 0
گزینه {{2+1}}: Book Value 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: Book Value 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: Book Value 0
گزینه {{3+1}}: تنزیل سود تقسیمی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تنزیل سود تقسیمی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تنزیل سود تقسیمی 0
این سوال لغو شده است.

ارزش گذاری شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از روشهای ارزش‌گذاری زیر بر مبنای معادله حسابداری و ثابت است و عواملی مانند تورم و نوسانات نرخ بهره بر روی آن تاثیری ندارد؟
‌ارزش گذاری سهام به روش ارزش دفتری

پاسخ شما صحیح است
Book Value
پاسخ شما صحیح است
Book Value
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها 0
گزینه {{1+1}}: ارزش‌گذاری نسبی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش‌گذاری نسبی 0
گزینه {{2+1}}: Book Value 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: Book Value 0
گزینه {{3+1}}: تنزیل سود تقسیمی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تنزیل سود تقسیمی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}