{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/15 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9607023
مهلت پاسخ: 1396/7/16 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

شخصی از امروز تا 10 سال آینده، در ابتدای هر سال مبلغ 1000000 تومان را در حسابی که 9 درصد سود مرکب سالانه دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند. این فرد در ابتدای سال دهم، حدودا چه مبلغی در حساب خود خواهد داشت؟(راهنمایی: می‌توانید از روش محاسبه ارزش آتی اقساط مساوی استفاده نمایید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 13 میلیون تومان پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 13 میلیون تومان
گزینه {{1+1}}: 15 میلیون تومان پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 15 میلیون تومان
گزینه {{2+1}}: 16 میلیون تومان پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 16 میلیون تومان
گزینه {{3+1}}: 17 میلیون تومان پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 17 میلیون تومان
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شخصی از امروز تا 10 سال آینده، در ابتدای هر سال مبلغ 1000000 تومان را در حسابی که 9 درصد سود مرکب سالانه دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند. این فرد در ابتدای سال دهم، حدودا چه مبلغی در حساب خود خواهد داشت؟(راهنمایی: می‌توانید از روش محاسبه ارزش آتی اقساط مساوی استفاده نمایید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
15 میلیون تومان
پاسخ صحیح:
15 میلیون تومان
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 13 میلیون تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15 میلیون تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 16 میلیون تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 17 میلیون تومان 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

با توجه به راهنمایی موجود در صورت مسئله، برای حل آن از فرمول ارزش آتی اقساط مساوی استفاده می کنیم: 

[fv=A×[((1+i)t-1)÷i

در این فرمول:

Fv: ارزش مرکب اقساط مساوی

A: قسط سالیانه

i: نرخ سود با اعشار

t: تعداد دوره

با توجه به فرمول ارائه شده و اطلاعات بیان شده در صورت مسئله، مبلغ سرمایه گذاری در ابتدای سال دهم برابر خواهد بود با:

 

[fv=1,000,000×[((1+0.09)10-1)÷0.09

 

حاصل عبارت فوق برابر با 15192929 تومان خواهد بود که حدودا 15 میلیون تومان است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شخصی از امروز تا 10 سال آینده، در ابتدای هر سال مبلغ 1000000 تومان را در حسابی که 9 درصد سود مرکب سالانه دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند. این فرد در ابتدای سال دهم، حدودا چه مبلغی در حساب خود خواهد داشت؟(راهنمایی: می‌توانید از روش محاسبه ارزش آتی اقساط مساوی استفاده نمایید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
15 میلیون تومان
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
15 میلیون تومان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 13 میلیون تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 13 میلیون تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 13 میلیون تومان 0
گزینه {{1+1}}: 15 میلیون تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 15 میلیون تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15 میلیون تومان 0
گزینه {{2+1}}: 16 میلیون تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 16 میلیون تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 16 میلیون تومان 0
گزینه {{3+1}}: 17 میلیون تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 17 میلیون تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 17 میلیون تومان 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به راهنمایی موجود در صورت مسئله، برای حل آن از فرمول ارزش آتی اقساط مساوی استفاده می کنیم: 

[fv=A×[((1+i)t-1)÷i

در این فرمول:

Fv: ارزش مرکب اقساط مساوی

A: قسط سالیانه

i: نرخ سود با اعشار

t: تعداد دوره

با توجه به فرمول ارائه شده و اطلاعات بیان شده در صورت مسئله، مبلغ سرمایه گذاری در ابتدای سال دهم برابر خواهد بود با:

 

[fv=1,000,000×[((1+0.09)10-1)÷0.09

 

حاصل عبارت فوق برابر با 15192929 تومان خواهد بود که حدودا 15 میلیون تومان است.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شخصی از امروز تا 10 سال آینده، در ابتدای هر سال مبلغ 1000000 تومان را در حسابی که 9 درصد سود مرکب سالانه دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند. این فرد در ابتدای سال دهم، حدودا چه مبلغی در حساب خود خواهد داشت؟(راهنمایی: می‌توانید از روش محاسبه ارزش آتی اقساط مساوی استفاده نمایید.)

پاسخ شما صحیح است
15 میلیون تومان
پاسخ شما صحیح است
15 میلیون تومان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 13 میلیون تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 13 میلیون تومان 0
گزینه {{1+1}}: 15 میلیون تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15 میلیون تومان 0
گزینه {{2+1}}: 16 میلیون تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 16 میلیون تومان 0
گزینه {{3+1}}: 17 میلیون تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 17 میلیون تومان 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به راهنمایی موجود در صورت مسئله، برای حل آن از فرمول ارزش آتی اقساط مساوی استفاده می کنیم: 

[fv=A×[((1+i)t-1)÷i

در این فرمول:

Fv: ارزش مرکب اقساط مساوی

A: قسط سالیانه

i: نرخ سود با اعشار

t: تعداد دوره

با توجه به فرمول ارائه شده و اطلاعات بیان شده در صورت مسئله، مبلغ سرمایه گذاری در ابتدای سال دهم برابر خواهد بود با:

 

[fv=1,000,000×[((1+0.09)10-1)÷0.09

 

حاصل عبارت فوق برابر با 15192929 تومان خواهد بود که حدودا 15 میلیون تومان است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}