{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/10 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9607016
مهلت پاسخ: 1396/7/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

طبق استانداردهای حسابداری ایران، گزارشات میان دوره ای حداقل باید شامل چند جزء باشد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سه جزء پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سه جزء
گزینه {{1+1}}: چهار جزء پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: چهار جزء
گزینه {{2+1}}: پنج جزء پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پنج جزء
گزینه {{3+1}}: شش جزء پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شش جزء
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق استانداردهای حسابداری ایران، گزارشات میان دوره ای حداقل باید شامل چند جزء باشد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پنج جزء
پاسخ صحیح:
پنج جزء
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سه جزء 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: چهار جزء 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پنج جزء 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شش جزء 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

بر اساس استاندارد شماره 22، گزارش های مالی میان دوره‌ای باید حداقل شامل 5 مورد شامل؛ ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و گزیده‌ای از یادداشتهای توضیحی باشد. 

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق استانداردهای حسابداری ایران، گزارشات میان دوره ای حداقل باید شامل چند جزء باشد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پنج جزء
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پنج جزء
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سه جزء 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سه جزء 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سه جزء 0
گزینه {{1+1}}: چهار جزء 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: چهار جزء 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: چهار جزء 0
گزینه {{2+1}}: پنج جزء 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پنج جزء 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پنج جزء 0
گزینه {{3+1}}: شش جزء 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شش جزء 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شش جزء 0
پاسخ تشریحی :

بر اساس استاندارد شماره 22، گزارش های مالی میان دوره‌ای باید حداقل شامل 5 مورد شامل؛ ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و گزیده‌ای از یادداشتهای توضیحی باشد. 

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق استانداردهای حسابداری ایران، گزارشات میان دوره ای حداقل باید شامل چند جزء باشد؟

پاسخ شما صحیح است
پنج جزء
پاسخ شما صحیح است
پنج جزء
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سه جزء 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سه جزء 0
گزینه {{1+1}}: چهار جزء 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: چهار جزء 0
گزینه {{2+1}}: پنج جزء 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پنج جزء 0
گزینه {{3+1}}: شش جزء 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شش جزء 0
پاسخ تشریحی :

بر اساس استاندارد شماره 22، گزارش های مالی میان دوره‌ای باید حداقل شامل 5 مورد شامل؛ ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و گزیده‌ای از یادداشتهای توضیحی باشد. 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}