{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/5 طراح سوال: الهه عظیم‌پور کد سوال: 9607014
مهلت پاسخ: 1396/7/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار سرمایه
سوال :

در کدام بازار صرفاً سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته می شود و سهام شرکت های زیان ده تازه تاسیس وشرکت های سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند، در این بازار مورد مبادله قرار می گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بازار اول فرابورس پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار اول فرابورس
گزینه {{1+1}}: بازار دوم فرابورس پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار دوم فرابورس
گزینه {{2+1}}: بازار سوم فرابورس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازار سوم فرابورس
گزینه {{3+1}}: بازار پایه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار پایه
قوانین و مقررات بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در کدام بازار صرفاً سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته می شود و سهام شرکت های زیان ده تازه تاسیس وشرکت های سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند، در این بازار مورد مبادله قرار می گیرد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بازار دوم فرابورس
پاسخ صحیح:
بازار دوم فرابورس
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بازار اول فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار دوم فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار سوم فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار پایه 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

بازار دوم فرابورس 

طبق دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، در این بازار صرفاً سهام شرکتهای سهام عام پذیرفته می شوند. در این بازار سهام شرکتهای زیانده، تازه تاسیس، شرکتهای سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکتهای کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می گیرند .در بازار دوم فرابورس سهام شرکتهایی معامله می شوند که آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال ومشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.

قوانین و مقررات بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در کدام بازار صرفاً سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته می شود و سهام شرکت های زیان ده تازه تاسیس وشرکت های سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند، در این بازار مورد مبادله قرار می گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار دوم فرابورس
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار دوم فرابورس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اول فرابورس 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار اول فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار اول فرابورس 0
گزینه {{1+1}}: بازار دوم فرابورس 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار دوم فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار دوم فرابورس 0
گزینه {{2+1}}: بازار سوم فرابورس 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازار سوم فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار سوم فرابورس 0
گزینه {{3+1}}: بازار پایه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازار پایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار پایه 0
پاسخ تشریحی :

بازار دوم فرابورس 

طبق دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، در این بازار صرفاً سهام شرکتهای سهام عام پذیرفته می شوند. در این بازار سهام شرکتهای زیانده، تازه تاسیس، شرکتهای سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکتهای کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می گیرند .در بازار دوم فرابورس سهام شرکتهایی معامله می شوند که آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال ومشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.

این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در کدام بازار صرفاً سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته می شود و سهام شرکت های زیان ده تازه تاسیس وشرکت های سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند، در این بازار مورد مبادله قرار می گیرد؟

پاسخ شما صحیح است
بازار دوم فرابورس
پاسخ شما صحیح است
بازار دوم فرابورس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اول فرابورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار اول فرابورس 0
گزینه {{1+1}}: بازار دوم فرابورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار دوم فرابورس 0
گزینه {{2+1}}: بازار سوم فرابورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار سوم فرابورس 0
گزینه {{3+1}}: بازار پایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازار پایه 0
پاسخ تشریحی :

بازار دوم فرابورس 

طبق دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، در این بازار صرفاً سهام شرکتهای سهام عام پذیرفته می شوند. در این بازار سهام شرکتهای زیانده، تازه تاسیس، شرکتهای سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکتهای کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می گیرند .در بازار دوم فرابورس سهام شرکتهایی معامله می شوند که آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال ومشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}