{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/2 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9607008
مهلت پاسخ: 1396/7/3 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
سوال :

کدام مورد را می توان یکی از مزایای مهم سبدگردانی دانست؟

بایدها و نبایدهای سبدگردانی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: با هر میزان سرمایه قابل تشکیل است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: با هر میزان سرمایه قابل تشکیل است.
گزینه {{1+1}}: سود تضمین شده دارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود تضمین شده دارد.
گزینه {{2+1}}: متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود.
گزینه {{3+1}}: گزینه الف و ب پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گزینه الف و ب
سبدگردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد را می توان یکی از مزایای مهم سبدگردانی دانست؟

بایدها و نبایدهای سبدگردانی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود.
پاسخ صحیح:
متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: با هر میزان سرمایه قابل تشکیل است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود تضمین شده دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزینه الف و ب 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

از مزایای سبدگردانی نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها، قابلیت تغییر اجزاء سبد است که میزان ریسک و بازده‌ سبد را برای اشخاص مختلف در دوره‌‌های زمانی متفاوت، انعطاف‌پذیر می‌سازد. به بیان دیگر با درخواست صاحب سرمایه، استراتژی سبد قابل تبدیل و تغییر است.

سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد را می توان یکی از مزایای مهم سبدگردانی دانست؟

بایدها و نبایدهای سبدگردانی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با هر میزان سرمایه قابل تشکیل است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: با هر میزان سرمایه قابل تشکیل است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: با هر میزان سرمایه قابل تشکیل است. 0
گزینه {{1+1}}: سود تضمین شده دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود تضمین شده دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود تضمین شده دارد. 0
گزینه {{2+1}}: متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود. 0
گزینه {{3+1}}: گزینه الف و ب 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گزینه الف و ب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزینه الف و ب 0
پاسخ تشریحی :

از مزایای سبدگردانی نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها، قابلیت تغییر اجزاء سبد است که میزان ریسک و بازده‌ سبد را برای اشخاص مختلف در دوره‌‌های زمانی متفاوت، انعطاف‌پذیر می‌سازد. به بیان دیگر با درخواست صاحب سرمایه، استراتژی سبد قابل تبدیل و تغییر است.

این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد را می توان یکی از مزایای مهم سبدگردانی دانست؟

بایدها و نبایدهای سبدگردانی

پاسخ شما صحیح است
متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود.
پاسخ شما صحیح است
متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با هر میزان سرمایه قابل تشکیل است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: با هر میزان سرمایه قابل تشکیل است. 0
گزینه {{1+1}}: سود تضمین شده دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود تضمین شده دارد. 0
گزینه {{2+1}}: متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: متناسب با شرایط ریسک پذیری سرمایه گذار تشکیل می شود. 0
گزینه {{3+1}}: گزینه الف و ب 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزینه الف و ب 0
پاسخ تشریحی :

از مزایای سبدگردانی نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها، قابلیت تغییر اجزاء سبد است که میزان ریسک و بازده‌ سبد را برای اشخاص مختلف در دوره‌‌های زمانی متفاوت، انعطاف‌پذیر می‌سازد. به بیان دیگر با درخواست صاحب سرمایه، استراتژی سبد قابل تبدیل و تغییر است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}