{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/1 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9607001
مهلت پاسخ: 1396/7/2 - تا ساعت 15:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با فرض اینکه کل سهام شرکت های زیر برای خرید در دسترس باشند، برای خرید کل سهام کدامیک از شرکت های زیر سرمایه کمتری نیاز است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بانک ملت پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بانک ملت
گزینه {{1+1}}: ایران خودرو پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ایران خودرو
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
گزینه {{3+1}}: نفت پارس پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: نفت پارس
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با فرض اینکه کل سهام شرکت های زیر برای خرید در دسترس باشند، برای خرید کل سهام کدامیک از شرکت های زیر سرمایه کمتری نیاز است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
نفت پارس
پاسخ صحیح:
نفت پارس
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بانک ملت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایران خودرو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نفت پارس 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

با مراجعه به سایت TseTmc و مشاهده ارزش بازار شرکت‌ های مورد‌نظر، مشاهده می‌ شود که ارزش بازار شرکت "نفت پارس" در مقایسه با دیگر شرکت‌ ها کمتر بوده و در نتیجه سرمایه کم‌تری برای خریداری کل آن لازم است. 

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با فرض اینکه کل سهام شرکت های زیر برای خرید در دسترس باشند، برای خرید کل سهام کدامیک از شرکت های زیر سرمایه کمتری نیاز است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نفت پارس
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نفت پارس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بانک ملت 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بانک ملت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بانک ملت 0
گزینه {{1+1}}: ایران خودرو 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ایران خودرو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایران خودرو 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0
گزینه {{3+1}}: نفت پارس 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: نفت پارس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نفت پارس 0
پاسخ تشریحی :

با مراجعه به سایت TseTmc و مشاهده ارزش بازار شرکت‌ های مورد‌نظر، مشاهده می‌ شود که ارزش بازار شرکت "نفت پارس" در مقایسه با دیگر شرکت‌ ها کمتر بوده و در نتیجه سرمایه کم‌تری برای خریداری کل آن لازم است. 

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با فرض اینکه کل سهام شرکت های زیر برای خرید در دسترس باشند، برای خرید کل سهام کدامیک از شرکت های زیر سرمایه کمتری نیاز است؟

پاسخ شما صحیح است
نفت پارس
پاسخ شما صحیح است
نفت پارس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بانک ملت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بانک ملت 0
گزینه {{1+1}}: ایران خودرو 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ایران خودرو 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0
گزینه {{3+1}}: نفت پارس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نفت پارس 0
پاسخ تشریحی :

با مراجعه به سایت TseTmc و مشاهده ارزش بازار شرکت‌ های مورد‌نظر، مشاهده می‌ شود که ارزش بازار شرکت "نفت پارس" در مقایسه با دیگر شرکت‌ ها کمتر بوده و در نتیجه سرمایه کم‌تری برای خریداری کل آن لازم است. 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}