{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/6/25 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9606041
مهلت پاسخ: 1396/6/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

جریان وجوه نقد
سوال :

کدام گزینه در خصوص صورت جریان وجوه نقد صحیح است؟
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: صورت جریان وجوه نقد

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: میان تغییرات در دارایی‌ها و تغییرات در جریان وجه نقد رابطه مستقیمی وجود دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: میان تغییرات در دارایی‌ها و تغییرات در جریان وجه نقد رابطه مستقیمی وجود دارد.
گزینه {{1+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان نقدی به صورت سود و زیان تعهدی تبدیل می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان نقدی به صورت سود و زیان تعهدی تبدیل می شود.
گزینه {{2+1}}: بازخرید سهام به‌عنوان یک جریان ورودی در فعالیت‌های تامین مالی است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازخرید سهام به‌عنوان یک جریان ورودی در فعالیت‌های تامین مالی است.
گزینه {{3+1}}: میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد.
جریان وجوه نقد
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص صورت جریان وجوه نقد صحیح است؟
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: صورت جریان وجوه نقد

پاسخ صحیح:
میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد.
پاسخ صحیح:
میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: میان تغییرات در دارایی‌ها و تغییرات در جریان وجه نقد رابطه مستقیمی وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان نقدی به صورت سود و زیان تعهدی تبدیل می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازخرید سهام به‌عنوان یک جریان ورودی در فعالیت‌های تامین مالی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
جریان وجوه نقد
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص صورت جریان وجوه نقد صحیح است؟
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: صورت جریان وجوه نقد

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: میان تغییرات در دارایی‌ها و تغییرات در جریان وجه نقد رابطه مستقیمی وجود دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: میان تغییرات در دارایی‌ها و تغییرات در جریان وجه نقد رابطه مستقیمی وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: میان تغییرات در دارایی‌ها و تغییرات در جریان وجه نقد رابطه مستقیمی وجود دارد. 0
گزینه {{1+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان نقدی به صورت سود و زیان تعهدی تبدیل می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان نقدی به صورت سود و زیان تعهدی تبدیل می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان نقدی به صورت سود و زیان تعهدی تبدیل می شود. 0
گزینه {{2+1}}: بازخرید سهام به‌عنوان یک جریان ورودی در فعالیت‌های تامین مالی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازخرید سهام به‌عنوان یک جریان ورودی در فعالیت‌های تامین مالی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازخرید سهام به‌عنوان یک جریان ورودی در فعالیت‌های تامین مالی است. 0
گزینه {{3+1}}: میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد. 0
این سوال لغو شده است.

جریان وجوه نقد
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص صورت جریان وجوه نقد صحیح است؟
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی: صورت جریان وجوه نقد

پاسخ شما صحیح است
میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد.
پاسخ شما صحیح است
میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: میان تغییرات در دارایی‌ها و تغییرات در جریان وجه نقد رابطه مستقیمی وجود دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: میان تغییرات در دارایی‌ها و تغییرات در جریان وجه نقد رابطه مستقیمی وجود دارد. 0
گزینه {{1+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان نقدی به صورت سود و زیان تعهدی تبدیل می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان نقدی به صورت سود و زیان تعهدی تبدیل می شود. 0
گزینه {{2+1}}: بازخرید سهام به‌عنوان یک جریان ورودی در فعالیت‌های تامین مالی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازخرید سهام به‌عنوان یک جریان ورودی در فعالیت‌های تامین مالی است. 0
گزینه {{3+1}}: میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: میان تغییر در حساب بدهی و تغییر در جریان نقدی رابطه مستقیم وجود دارد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}