{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/6/25 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9606040
مهلت پاسخ: 1396/6/26 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
سوال :

 قیمت پایانی سهام فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد "کپرور" در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80435
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5600 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5600
گزینه {{1+1}}: 5351 تا 5600 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 5351 تا 5600
گزینه {{2+1}}: 5101 تا 5350 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 5101 تا 5350
گزینه {{3+1}}: 4851 تا 5100 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4851 تا 5100
گزینه {{4+1}}: 4600 تا 4850 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4600 تا 4850
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4600 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4600
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80435
سوال :

 قیمت پایانی سهام فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد "کپرور" در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
4600 تا 4850
پاسخ صحیح:
4600 تا 4850
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5600 39.24 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5351 تا 5600 14.39 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5101 تا 5350 4.28 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4851 تا 5100 2.26 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4600 تا 4850 4.85 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4600 45.83 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80435
سوال :

 قیمت پایانی سهام فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد "کپرور" در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4600 تا 4850
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4600 تا 4850
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5600 39.24 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5600 39.24 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5600 39.24
گزینه {{1+1}}: 5351 تا 5600 14.39 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 5351 تا 5600 14.39 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5351 تا 5600 14.39
گزینه {{2+1}}: 5101 تا 5350 4.28 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 5101 تا 5350 4.28 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5101 تا 5350 4.28
گزینه {{3+1}}: 4851 تا 5100 2.26 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4851 تا 5100 2.26 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4851 تا 5100 2.26
گزینه {{4+1}}: 4600 تا 4850 4.85 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4600 تا 4850 4.85 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4600 تا 4850 4.85
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4600 45.83 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4600 45.83 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4600 45.83
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80435
سوال :

 قیمت پایانی سهام فرآوري زغال سنگ پروده طبس با نماد "کپرور" در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما صحیح است
4600 تا 4850
پاسخ شما صحیح است
4600 تا 4850
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5600 39.24 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از5600 0
گزینه {{1+1}}: 5351 تا 5600 14.39 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5351 تا 5600 0
گزینه {{2+1}}: 5101 تا 5350 4.28 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5101 تا 5350 0
گزینه {{3+1}}: 4851 تا 5100 2.26 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4851 تا 5100 0
گزینه {{4+1}}: 4600 تا 4850 4.85 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4600 تا 4850 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4600 45.83 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4600 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}