{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/6/25 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9606039
مهلت پاسخ: 1396/6/26 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه صنعتي پاكشو
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه صنعتي پاكشو‌ ‌ ‌در نماد پاکشو در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه ها به ریال است)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79835
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از14450 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از14450
گزینه {{1+1}}: 13651 تا 14450 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 13651 تا 14450
گزینه {{2+1}}: 12851 تا 13650 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 12851 تا 13650
گزینه {{3+1}}: 12051 تا 12850 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 12051 تا 12850
گزینه {{4+1}}: 11250 تا 12050 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 11250 تا 12050
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 11250 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 11250
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه صنعتي پاكشو
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79835
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه صنعتي پاكشو‌ ‌ ‌در نماد پاکشو در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه ها به ریال است)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
11250 تا 12050
پاسخ صحیح:
11250 تا 12050
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از14450 266.12 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 13651 تا 14450 24.91 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12851 تا 13650 7.14 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12051 تا 12850 3.65 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 11250 تا 12050 2.08 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 11250 16.11 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه صنعتي پاكشو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79835
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه صنعتي پاكشو‌ ‌ ‌در نماد پاکشو در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه ها به ریال است)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
11250 تا 12050
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
11250 تا 12050
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از14450 266.12 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از14450 266.12 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از14450 266.12
گزینه {{1+1}}: 13651 تا 14450 24.91 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 13651 تا 14450 24.91 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 13651 تا 14450 24.91
گزینه {{2+1}}: 12851 تا 13650 7.14 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 12851 تا 13650 7.14 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12851 تا 13650 7.14
گزینه {{3+1}}: 12051 تا 12850 3.65 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 12051 تا 12850 3.65 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12051 تا 12850 3.65
گزینه {{4+1}}: 11250 تا 12050 2.08 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 11250 تا 12050 2.08 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 11250 تا 12050 2.08
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 11250 16.11 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 11250 16.11 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 11250 16.11
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه صنعتي پاكشو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79835
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه صنعتي پاكشو‌ ‌ ‌در نماد پاکشو در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه ها به ریال است)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما صحیح است
11250 تا 12050
پاسخ شما صحیح است
11250 تا 12050
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از14450 266.12 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از14450 0
گزینه {{1+1}}: 13651 تا 14450 24.91 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 13651 تا 14450 0
گزینه {{2+1}}: 12851 تا 13650 7.14 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12851 تا 13650 0
گزینه {{3+1}}: 12051 تا 12850 3.65 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12051 تا 12850 0
گزینه {{4+1}}: 11250 تا 12050 2.08 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 11250 تا 12050 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 11250 16.11 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 11250 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}