{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/6/19 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9606029
مهلت پاسخ: 1396/6/20 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ ايران‌
سوال :

قیمت پایانی سهام آلومينيوم‌ ايران‌ ‌ ‌با نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 22 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79970
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1400 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1400
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1400 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1400
گزینه {{2+1}}: 1261 تا 1320 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1261 تا 1320
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1260 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1260
گزینه {{4+1}}: 1140 تا 1200 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1140 تا 1200
گزینه {{5+1}}: پایین تر از1140 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین تر از1140
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ ايران‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79970
سوال :

قیمت پایانی سهام آلومينيوم‌ ايران‌ ‌ ‌با نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 22 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1261 تا 1320
پاسخ صحیح:
1261 تا 1320
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1400 46.47 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1400 10.47 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1261 تا 1320 3.53 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1260 2.80 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1140 تا 1200 4.81 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از1140 29.29 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79970
سوال :

قیمت پایانی سهام آلومينيوم‌ ايران‌ ‌ ‌با نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 22 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1261 تا 1320
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1261 تا 1320
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1400 46.47 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1400 46.47 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1400 46.47
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1400 10.47 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1400 10.47 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1400 10.47
گزینه {{2+1}}: 1261 تا 1320 3.53 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1261 تا 1320 3.53 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1261 تا 1320 3.53
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1260 2.80 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1260 2.80 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1260 2.80
گزینه {{4+1}}: 1140 تا 1200 4.81 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1140 تا 1200 4.81 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1140 تا 1200 4.81
گزینه {{5+1}}: پایین تر از1140 29.29 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین تر از1140 29.29 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از1140 29.29
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت آلومينيوم‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79970
سوال :

قیمت پایانی سهام آلومينيوم‌ ايران‌ ‌ ‌با نماد "فایرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 22 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما صحیح است
1261 تا 1320
پاسخ شما صحیح است
1261 تا 1320
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1400 46.47 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1400 0
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1400 10.47 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1321 تا 1400 0
گزینه {{2+1}}: 1261 تا 1320 3.53 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1261 تا 1320 0
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1260 2.80 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1260 0
گزینه {{4+1}}: 1140 تا 1200 4.81 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1140 تا 1200 0
گزینه {{5+1}}: پایین تر از1140 29.29 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از1140 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}