{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/6/11 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9606019
مهلت پاسخ: 1396/6/12 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

فرض کنید شرکت الف قصد افزایش سرمایه خود از 500میلیارد ریال به 700میلیارد ریال را دارد و این افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. با توجه به اینکه قیمت پایانی سهم در آخرین روزمعاملاتی قبل از مجمع افزایش سرمایه آن 2800 ریال بوده است، قیمت تئوریک سهم را برای روز بازگشایی محاسبه کنید.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 1680 ريال پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1680 ريال
گزینه {{1+1}}: 2000 ريال پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2000 ريال
گزینه {{2+1}}: 2150 ريال پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2150 ريال
گزینه {{3+1}}: 2250 ريال پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2250 ريال
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید شرکت الف قصد افزایش سرمایه خود از 500میلیارد ریال به 700میلیارد ریال را دارد و این افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. با توجه به اینکه قیمت پایانی سهم در آخرین روزمعاملاتی قبل از مجمع افزایش سرمایه آن 2800 ریال بوده است، قیمت تئوریک سهم را برای روز بازگشایی محاسبه کنید.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
2000 ريال
پاسخ صحیح:
2000 ريال
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 1680 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2150 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2250 ريال 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید شرکت الف قصد افزایش سرمایه خود از 500میلیارد ریال به 700میلیارد ریال را دارد و این افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. با توجه به اینکه قیمت پایانی سهم در آخرین روزمعاملاتی قبل از مجمع افزایش سرمایه آن 2800 ریال بوده است، قیمت تئوریک سهم را برای روز بازگشایی محاسبه کنید.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2000 ريال
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2000 ريال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1680 ريال 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1680 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1680 ريال 0
گزینه {{1+1}}: 2000 ريال 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2000 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2000 ريال 0
گزینه {{2+1}}: 2150 ريال 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2150 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2150 ريال 0
گزینه {{3+1}}: 2250 ريال 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2250 ريال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2250 ريال 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید شرکت الف قصد افزایش سرمایه خود از 500میلیارد ریال به 700میلیارد ریال را دارد و این افزایش سرمایه از محل سود انباشته است. با توجه به اینکه قیمت پایانی سهم در آخرین روزمعاملاتی قبل از مجمع افزایش سرمایه آن 2800 ریال بوده است، قیمت تئوریک سهم را برای روز بازگشایی محاسبه کنید.

پاسخ شما صحیح است
2000 ريال
پاسخ شما صحیح است
2000 ريال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1680 ريال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1680 ريال 0
گزینه {{1+1}}: 2000 ريال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2000 ريال 0
گزینه {{2+1}}: 2150 ريال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2150 ريال 0
گزینه {{3+1}}: 2250 ريال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2250 ريال 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}