{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/6/6 طراح سوال: شجاع الدین جهاندیده کد سوال: 9606009
مهلت پاسخ: 1396/6/7 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ویژگی‌های بازار آتی سکه
سوال :

کدام گزینه از ویژگی‌های " بازار آتی سکه" به شمار می‌رود؟

مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است.
گزینه {{1+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای قراردادها متفاوت است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای قراردادها متفاوت است.
گزینه {{2+1}}: علاوه بر وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی، آیتم دیگری به نام "وجه تضمین لازم" نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: علاوه بر وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی، آیتم دیگری به نام "وجه تضمین لازم" نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود.
گزینه {{3+1}}: کارمزد هر معامله در این بازار (اعم از خرید یا فروش) برابر با 160 تومان است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارمزد هر معامله در این بازار (اعم از خرید یا فروش) برابر با 160 تومان است.
ویژگی‌های بازار آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از ویژگی‌های " بازار آتی سکه" به شمار می‌رود؟

مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است.
پاسخ صحیح:
میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای قراردادها متفاوت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: علاوه بر وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی، آیتم دیگری به نام "وجه تضمین لازم" نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزد هر معامله در این بازار (اعم از خرید یا فروش) برابر با 160 تومان است. 0 پاسخ صحیح
ویژگی‌های بازار آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از ویژگی‌های " بازار آتی سکه" به شمار می‌رود؟

مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است. 0
گزینه {{1+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای قراردادها متفاوت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای قراردادها متفاوت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای قراردادها متفاوت است. 0
گزینه {{2+1}}: علاوه بر وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی، آیتم دیگری به نام "وجه تضمین لازم" نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: علاوه بر وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی، آیتم دیگری به نام "وجه تضمین لازم" نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: علاوه بر وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی، آیتم دیگری به نام "وجه تضمین لازم" نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود. 0
گزینه {{3+1}}: کارمزد هر معامله در این بازار (اعم از خرید یا فروش) برابر با 160 تومان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارمزد هر معامله در این بازار (اعم از خرید یا فروش) برابر با 160 تومان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزد هر معامله در این بازار (اعم از خرید یا فروش) برابر با 160 تومان است. 0
این سوال لغو شده است.

ویژگی‌های بازار آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از ویژگی‌های " بازار آتی سکه" به شمار می‌رود؟

مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله

پاسخ شما صحیح است
میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است.
پاسخ شما صحیح است
میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای همه قراردادها یکسان است. 0
گزینه {{1+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای قراردادها متفاوت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: میزان وجه تضمین در این بازار، برای قراردادها متفاوت است. 0
گزینه {{2+1}}: علاوه بر وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی، آیتم دیگری به نام "وجه تضمین لازم" نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: علاوه بر وجه تضمین اولیه، حداقل وجه تضمین، وجه تضمین اضافی و وجه تضمین جبرانی، آیتم دیگری به نام "وجه تضمین لازم" نیز وجود دارد که به صورت روزانه محاسبه می شود. 0
گزینه {{3+1}}: کارمزد هر معامله در این بازار (اعم از خرید یا فروش) برابر با 160 تومان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزد هر معامله در این بازار (اعم از خرید یا فروش) برابر با 160 تومان است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}