{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/6/4 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9606003
مهلت پاسخ: 1396/6/5 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌
سوال :

قیمت پایانی سهام ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌ ‌در نماد "فملی" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 10
حداکثر امتیاز مشارکت 60
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 44
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 66855
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2220 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2220
گزینه {{1+1}}: 2021 تا 2220 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2021 تا 2220
گزینه {{2+1}}: 1820 تا 2020 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1820 تا 2020
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1820 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1820
پیش بینی قیمت پایانی سهام ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌
حداقل امتیاز مشارکت 10
حداکثر امتیاز مشارکت 60
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 44
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 66855
سوال :

قیمت پایانی سهام ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌ ‌در نماد "فملی" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
2021 تا 2220
پاسخ صحیح:
2021 تا 2220
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2220 3.29 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2021 تا 2220 1.72 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1820 تا 2020 9.77 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1820 84.63 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 10
حداکثر امتیاز مشارکت 60
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 44
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 66855
سوال :

قیمت پایانی سهام ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌ ‌در نماد "فملی" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2021 تا 2220
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2021 تا 2220
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2220 3.29 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2220 3.29 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2220 3.29
گزینه {{1+1}}: 2021 تا 2220 1.72 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2021 تا 2220 1.72 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2021 تا 2220 1.72
گزینه {{2+1}}: 1820 تا 2020 9.77 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1820 تا 2020 9.77 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1820 تا 2020 9.77
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1820 84.63 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1820 84.63 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1820 84.63
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 10
حداکثر امتیاز مشارکت 60
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 44
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 66855
سوال :

قیمت پایانی سهام ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌ ‌در نماد "فملی" در پایان معاملات روز چهارشنبه 8 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
2021 تا 2220
پاسخ شما صحیح است
2021 تا 2220
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2220 3.29 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2220 0
گزینه {{1+1}}: 2021 تا 2220 1.72 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2021 تا 2220 0
گزینه {{2+1}}: 1820 تا 2020 9.77 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1820 تا 2020 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1820 84.63 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1820 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}