{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/6/1 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9606001
مهلت پاسخ: 1396/6/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

معاملات اوراق مشارکت
سوال :

در خصوص معاملات اوراق مشارکت کدام گزینه صحیح نیست؟‌
اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هر یک ازنمادهای اوراق مشارکت، حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب ، متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، بازگشایی می‌گردد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هر یک ازنمادهای اوراق مشارکت، حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب ، متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، بازگشایی می‌گردد.
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت به کسر، نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت به کسر، نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید.
گزینه {{2+1}}: سودی که به خریدار اوراق مشارکت تعلق می گیرد، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سودی که به خریدار اوراق مشارکت تعلق می گیرد، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد.
گزینه {{3+1}}: برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند.
معاملات اوراق مشارکت
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص معاملات اوراق مشارکت کدام گزینه صحیح نیست؟‌
اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند.
پاسخ صحیح:
برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: هر یک ازنمادهای اوراق مشارکت، حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب ، متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، بازگشایی می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت به کسر، نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سودی که به خریدار اوراق مشارکت تعلق می گیرد، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند. 0 پاسخ صحیح
معاملات اوراق مشارکت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص معاملات اوراق مشارکت کدام گزینه صحیح نیست؟‌
اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هر یک ازنمادهای اوراق مشارکت، حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب ، متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، بازگشایی می‌گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هر یک ازنمادهای اوراق مشارکت، حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب ، متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، بازگشایی می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هر یک ازنمادهای اوراق مشارکت، حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب ، متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، بازگشایی می‌گردد. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت به کسر، نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت به کسر، نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت به کسر، نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید. 0
گزینه {{2+1}}: سودی که به خریدار اوراق مشارکت تعلق می گیرد، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سودی که به خریدار اوراق مشارکت تعلق می گیرد، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سودی که به خریدار اوراق مشارکت تعلق می گیرد، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد. 0
گزینه {{3+1}}: برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند. 0
این سوال لغو شده است.

معاملات اوراق مشارکت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص معاملات اوراق مشارکت کدام گزینه صحیح نیست؟‌
اوراق مشارکت و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

پاسخ شما صحیح است
برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند.
پاسخ شما صحیح است
برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هر یک ازنمادهای اوراق مشارکت، حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب ، متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، بازگشایی می‌گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هر یک ازنمادهای اوراق مشارکت، حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب ، متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، بازگشایی می‌گردد. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت به کسر، نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت به کسر، نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید. 0
گزینه {{2+1}}: سودی که به خریدار اوراق مشارکت تعلق می گیرد، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سودی که به خریدار اوراق مشارکت تعلق می گیرد، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد. 0
گزینه {{3+1}}: برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای شناسایی سود از طریق خرید و فروش اوراق مشارکت، محدودیت زمانی وجود ندارد و سرمایه گذار می تواند بعد از خرید اوراق مشارکت بلافاصله برای فروش آن اقدام کند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}