{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/28 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9605043
مهلت پاسخ: 1396/5/29 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فروسيليس‌ ايران‌
سوال :

قیمت پایانی سهام فروسيليس‌ ايران‌  ‌در نماد فروس در پایان معاملات روز چهارشنبه 1 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 10
حداکثر امتیاز مشارکت 55
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 40
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 59501
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فروسيليس‌ ايران‌
حداقل امتیاز مشارکت 10
حداکثر امتیاز مشارکت 55
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 40
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 59501
سوال :

قیمت پایانی سهام فروسيليس‌ ايران‌  ‌در نماد فروس در پایان معاملات روز چهارشنبه 1 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
3000 تا 3250
پاسخ صحیح:
3000 تا 3250
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 10.50 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 3.08 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 1.87 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 22.06 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فروسيليس‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 10
حداکثر امتیاز مشارکت 55
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 40
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 59501
سوال :

قیمت پایانی سهام فروسيليس‌ ايران‌  ‌در نماد فروس در پایان معاملات روز چهارشنبه 1 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3000 تا 3250
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3000 تا 3250
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 10.50 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 10.50 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 10.50
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 3.08 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 3.08 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 3.08
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 1.87 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 1.87 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 1.87
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 22.06 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 22.06 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 22.06
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فروسيليس‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 10
حداکثر امتیاز مشارکت 55
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 40
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 59501
سوال :

قیمت پایانی سهام فروسيليس‌ ايران‌  ‌در نماد فروس در پایان معاملات روز چهارشنبه 1 شهریور ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

 

پاسخ شما صحیح است
3000 تا 3250
پاسخ شما صحیح است
3000 تا 3250
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 10.50 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 0
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 3.08 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 1.87 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 22.06 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}