{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/23 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9605038
مهلت پاسخ: 1396/5/24 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

فرض کنید شما در سن 25 سالگی با 5 میلیون تومان شروع به سرمایه‌گذاری کرده و سالیانه 20% سود کسب می کنید. با توجه به فرمول سود مرکب، در سن 50 سالگی، کل سرمایه شما چقدر می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 471981083 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 471981083
گزینه {{1+1}}: 471891083 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 471891083
گزینه {{2+1}}: 476891083 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 476891083
گزینه {{3+1}}: 476981083 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 476981083
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید شما در سن 25 سالگی با 5 میلیون تومان شروع به سرمایه‌گذاری کرده و سالیانه 20% سود کسب می کنید. با توجه به فرمول سود مرکب، در سن 50 سالگی، کل سرمایه شما چقدر می شود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
476981083
پاسخ صحیح:
476981083
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 471981083 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 471891083 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 476891083 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 476981083 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

روش اول محاسبه:‌
سوال مذکور با استفاده از فرمول ارزش آتی یک ریال بدست می آید که به شرح زیر است:

FV= PV*(1+i)^( t) 

FV : سود مرکب

PV: سرمایه اولیه

i : نرخ سود به اعشار

t : مدت زمان سرمایه‌گذاری

که طبق مثال اگر فردی با 5 میلیون تومان(PV) شروع به سرمایه‌گذاری کند و سالیانه 20% سود (i=0.2) کسب کند. پس از سپری شدن 25 سال (t = 25) سرمایه این شخص برابر میشود با:

FV=5,000,000*(1+0.2)^(25)

FV=476,981,083‌
‌روش دوم محاسبه:
‌روش دوم: با استفاده از فرمول سود مرکب که به شکل زیر است:‌
A=P*(1+r/n)^(nt)-P
‌A : سود مرکب‌
P : سرمایه اولیه
‌i  یا r : نرخ سود(به اعشار)
‌t : تعداد سالهای سرمایه‌گذاری‌
n  : تعداد دفعاتی که سود در سال مرکب می شود که در این مثال برابر با یک است.
‌بنابراین سود مرکب برابر خواهد بود با:‌
A=5,000,000*(1+0.2)^(25) – 5,000,000
‌A=471,981,083‌
حال با توجه به اینکه صورت سوال سرمایه کلی شما در سن 50سالگی را خواسته میبایست سود مرکب شده را با سرمایه اولیه خود جمع کنید:
‌FV=A+P= 471,981,083 + 5,000,000‌
FV = 476,981,083
‌توجه: چنانچه از فرمول ارزش آتی سرمایه اولیه را کسر کنیم، فرمول سود مرکب بدست می آید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید شما در سن 25 سالگی با 5 میلیون تومان شروع به سرمایه‌گذاری کرده و سالیانه 20% سود کسب می کنید. با توجه به فرمول سود مرکب، در سن 50 سالگی، کل سرمایه شما چقدر می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
476981083
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
476981083
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 471981083 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 471981083 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 471981083 0
گزینه {{1+1}}: 471891083 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 471891083 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 471891083 0
گزینه {{2+1}}: 476891083 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 476891083 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 476891083 0
گزینه {{3+1}}: 476981083 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 476981083 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 476981083 0
پاسخ تشریحی :

روش اول محاسبه:‌
سوال مذکور با استفاده از فرمول ارزش آتی یک ریال بدست می آید که به شرح زیر است:

FV= PV*(1+i)^( t) 

FV : سود مرکب

PV: سرمایه اولیه

i : نرخ سود به اعشار

t : مدت زمان سرمایه‌گذاری

که طبق مثال اگر فردی با 5 میلیون تومان(PV) شروع به سرمایه‌گذاری کند و سالیانه 20% سود (i=0.2) کسب کند. پس از سپری شدن 25 سال (t = 25) سرمایه این شخص برابر میشود با:

FV=5,000,000*(1+0.2)^(25)

FV=476,981,083‌
‌روش دوم محاسبه:
‌روش دوم: با استفاده از فرمول سود مرکب که به شکل زیر است:‌
A=P*(1+r/n)^(nt)-P
‌A : سود مرکب‌
P : سرمایه اولیه
‌i  یا r : نرخ سود(به اعشار)
‌t : تعداد سالهای سرمایه‌گذاری‌
n  : تعداد دفعاتی که سود در سال مرکب می شود که در این مثال برابر با یک است.
‌بنابراین سود مرکب برابر خواهد بود با:‌
A=5,000,000*(1+0.2)^(25) – 5,000,000
‌A=471,981,083‌
حال با توجه به اینکه صورت سوال سرمایه کلی شما در سن 50سالگی را خواسته میبایست سود مرکب شده را با سرمایه اولیه خود جمع کنید:
‌FV=A+P= 471,981,083 + 5,000,000‌
FV = 476,981,083
‌توجه: چنانچه از فرمول ارزش آتی سرمایه اولیه را کسر کنیم، فرمول سود مرکب بدست می آید.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید شما در سن 25 سالگی با 5 میلیون تومان شروع به سرمایه‌گذاری کرده و سالیانه 20% سود کسب می کنید. با توجه به فرمول سود مرکب، در سن 50 سالگی، کل سرمایه شما چقدر می شود؟

پاسخ شما صحیح است
476981083
پاسخ شما صحیح است
476981083
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 471981083 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 471981083 0
گزینه {{1+1}}: 471891083 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 471891083 0
گزینه {{2+1}}: 476891083 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 476891083 0
گزینه {{3+1}}: 476981083 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 476981083 0
پاسخ تشریحی :

روش اول محاسبه:‌
سوال مذکور با استفاده از فرمول ارزش آتی یک ریال بدست می آید که به شرح زیر است:

FV= PV*(1+i)^( t) 

FV : سود مرکب

PV: سرمایه اولیه

i : نرخ سود به اعشار

t : مدت زمان سرمایه‌گذاری

که طبق مثال اگر فردی با 5 میلیون تومان(PV) شروع به سرمایه‌گذاری کند و سالیانه 20% سود (i=0.2) کسب کند. پس از سپری شدن 25 سال (t = 25) سرمایه این شخص برابر میشود با:

FV=5,000,000*(1+0.2)^(25)

FV=476,981,083‌
‌روش دوم محاسبه:
‌روش دوم: با استفاده از فرمول سود مرکب که به شکل زیر است:‌
A=P*(1+r/n)^(nt)-P
‌A : سود مرکب‌
P : سرمایه اولیه
‌i  یا r : نرخ سود(به اعشار)
‌t : تعداد سالهای سرمایه‌گذاری‌
n  : تعداد دفعاتی که سود در سال مرکب می شود که در این مثال برابر با یک است.
‌بنابراین سود مرکب برابر خواهد بود با:‌
A=5,000,000*(1+0.2)^(25) – 5,000,000
‌A=471,981,083‌
حال با توجه به اینکه صورت سوال سرمایه کلی شما در سن 50سالگی را خواسته میبایست سود مرکب شده را با سرمایه اولیه خود جمع کنید:
‌FV=A+P= 471,981,083 + 5,000,000‌
FV = 476,981,083
‌توجه: چنانچه از فرمول ارزش آتی سرمایه اولیه را کسر کنیم، فرمول سود مرکب بدست می آید.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}