{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/23 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9605037
مهلت پاسخ: 1396/5/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات
سوال :

حدنصاب تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی فوق العاده، به شرط نرسیدن جلسه اول به حد نصاب و قید نتیجه جلسه اول در دعوت دوم چه میزان است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: با هر تعداد از شرکت کنندگان تشکیل می گردد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: با هر تعداد از شرکت کنندگان تشکیل می گردد.
گزینه {{1+1}}: بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند.
گزینه {{2+1}}: حداقل نیمی از صاحبان سرمایه باید حضور یابند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل نیمی از صاحبان سرمایه باید حضور یابند.
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام از موارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام از موارد
قوانین و مقررات
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حدنصاب تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی فوق العاده، به شرط نرسیدن جلسه اول به حد نصاب و قید نتیجه جلسه اول در دعوت دوم چه میزان است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند.
پاسخ صحیح:
بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: با هر تعداد از شرکت کنندگان تشکیل می گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل نیمی از صاحبان سرمایه باید حضور یابند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام از موارد 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

طبق ماده 84 قانون تجارت: در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگردر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون سهامدار شرکت شناخته شده اند، از اعمال حق رای برخوردار بوده مگر در شرایطی که این حق از آنان سلب گردد.
فرضا در شرکتی با تصویب هیات مدیره، افراد با دارا بودن حداقل درصد معینی از سهام شرکت از حق رای برخوردارند، که این حالتی خاص تلقی می گردد و در صورت مد نظر بودن این مورد طبیعتا در سوال مطرح می گردید.

قوانین و مقررات
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حدنصاب تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی فوق العاده، به شرط نرسیدن جلسه اول به حد نصاب و قید نتیجه جلسه اول در دعوت دوم چه میزان است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با هر تعداد از شرکت کنندگان تشکیل می گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: با هر تعداد از شرکت کنندگان تشکیل می گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: با هر تعداد از شرکت کنندگان تشکیل می گردد. 0
گزینه {{1+1}}: بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند. 0
گزینه {{2+1}}: حداقل نیمی از صاحبان سرمایه باید حضور یابند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل نیمی از صاحبان سرمایه باید حضور یابند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل نیمی از صاحبان سرمایه باید حضور یابند. 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام از موارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام از موارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام از موارد 0
پاسخ تشریحی :

طبق ماده 84 قانون تجارت: در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگردر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون سهامدار شرکت شناخته شده اند، از اعمال حق رای برخوردار بوده مگر در شرایطی که این حق از آنان سلب گردد.
فرضا در شرکتی با تصویب هیات مدیره، افراد با دارا بودن حداقل درصد معینی از سهام شرکت از حق رای برخوردارند، که این حالتی خاص تلقی می گردد و در صورت مد نظر بودن این مورد طبیعتا در سوال مطرح می گردید.

این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حدنصاب تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی فوق العاده، به شرط نرسیدن جلسه اول به حد نصاب و قید نتیجه جلسه اول در دعوت دوم چه میزان است؟

پاسخ شما صحیح است
بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند.
پاسخ شما صحیح است
بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با هر تعداد از شرکت کنندگان تشکیل می گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: با هر تعداد از شرکت کنندگان تشکیل می گردد. 0
گزینه {{1+1}}: بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بیش از یک سوم صاحبان سهام باید حضور یابند. 0
گزینه {{2+1}}: حداقل نیمی از صاحبان سرمایه باید حضور یابند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل نیمی از صاحبان سرمایه باید حضور یابند. 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام از موارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام از موارد 0
پاسخ تشریحی :

طبق ماده 84 قانون تجارت: در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگردر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون سهامدار شرکت شناخته شده اند، از اعمال حق رای برخوردار بوده مگر در شرایطی که این حق از آنان سلب گردد.
فرضا در شرکتی با تصویب هیات مدیره، افراد با دارا بودن حداقل درصد معینی از سهام شرکت از حق رای برخوردارند، که این حالتی خاص تلقی می گردد و در صورت مد نظر بودن این مورد طبیعتا در سوال مطرح می گردید.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}