{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/22 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9605036
مهلت پاسخ: 1396/5/23 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر، مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها به جهت عدم امکان ورود به بازار سرمایه، مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید باشند و موجب افزایش هزینه های مرتبط با توسعه خواهند شد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها به جهت عدم امکان ورود به بازار سرمایه، مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید باشند و موجب افزایش هزینه های مرتبط با توسعه خواهند شد.
گزینه {{1+1}}: بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند
گزینه {{2+1}}: شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10% معافیت بهره مند گردند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10% معافیت بهره مند گردند.
گزینه {{3+1}}: ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود
مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر، مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند
پاسخ صحیح:
بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها به جهت عدم امکان ورود به بازار سرمایه، مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید باشند و موجب افزایش هزینه های مرتبط با توسعه خواهند شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10% معافیت بهره مند گردند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود 0 پاسخ صحیح
مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر، مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها به جهت عدم امکان ورود به بازار سرمایه، مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید باشند و موجب افزایش هزینه های مرتبط با توسعه خواهند شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها به جهت عدم امکان ورود به بازار سرمایه، مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید باشند و موجب افزایش هزینه های مرتبط با توسعه خواهند شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها به جهت عدم امکان ورود به بازار سرمایه، مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید باشند و موجب افزایش هزینه های مرتبط با توسعه خواهند شد. 0
گزینه {{1+1}}: بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند 0
گزینه {{2+1}}: شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10% معافیت بهره مند گردند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10% معافیت بهره مند گردند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10% معافیت بهره مند گردند. 0
گزینه {{3+1}}: ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود 0
این سوال لغو شده است.

مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر، مزایای حضور شرکت ها در بازار ثانویه نیست؟

پاسخ شما صحیح است
بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند
پاسخ شما صحیح است
بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها به جهت عدم امکان ورود به بازار سرمایه، مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید باشند و موجب افزایش هزینه های مرتبط با توسعه خواهند شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها به جهت عدم امکان ورود به بازار سرمایه، مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید باشند و موجب افزایش هزینه های مرتبط با توسعه خواهند شد. 0
گزینه {{1+1}}: بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی خاص پذیرفته شده در بورس این امکان را دارند به انتشار اوراق قرضه در بازارثانویه بپردازند 0
گزینه {{2+1}}: شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10% معافیت بهره مند گردند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10% معافیت بهره مند گردند. 0
گزینه {{3+1}}: ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}