{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/5/21 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9605034
مهلت پاسخ: 1396/5/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام عبارت مصداق "واکنش بازار به شایعات قبل از افشاء" است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سفته بازی در بازار سرمایه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سفته بازی در بازار سرمایه
گزینه {{1+1}}: پیشخور شدن قیمت پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پیشخور شدن قیمت
گزینه {{2+1}}: صف خرید پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: صف خرید
گزینه {{3+1}}: صف فروش پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صف فروش
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام عبارت مصداق "واکنش بازار به شایعات قبل از افشاء" است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پیشخور شدن قیمت
پاسخ صحیح:
پیشخور شدن قیمت
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سفته بازی در بازار سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پیشخور شدن قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: صف خرید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صف فروش 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

سفته بازی:
 وارد شدن به تعاملات مالی پرریسک به منظور سود بردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت، سفته بازی نامیده می‌شود .در بازار سرمایه به افرادی که به یکی از طرق گمراه کننده اعم از ایجاد رویه فریب دهنده در ارزش گذاری، ایجاد عرضه یا تقاضای ساختگی و بطور کلی استفاده از نوسانات ساختگی دارایی به منظور کسب سود را سفته بازی و اشخاصی که به این امر مبادرت ورزند را سفته باز گویند.
‌پیشخور شدن قیمت: ‌
واکنش بازار به یک خبر، قبل از اعلام رسمی آن از طریق مراجع مربوطه (انتشار) را پیشخور شدن قیمت گویند. فرضا یک شرکت قصد انعقاد یک قرار بزرگ تجاری را دارد و قبل از انعقاد یا اعلام رسمی خبر، بازار به دلیل شایعات مربوطه بیش از قبل متقاضی سهام این کارخانه می گردد و قیمت آن بالا می رود. پس از اعلام رسمی خبر از سوی مراجع مربوطه، بازار واکنش شدیدی نسبت به این خبر از خود بروز نمی دهد چرا که تاثیر این خبر قبلا در بازار اعمال شده است.‌
صف خرید:
‌زمانی ممکن است به دلایل مختلف سهام یک شرکت ارزنده تر شود و تقاضا برای یک سهم بالا برود، در این هنگام عرضه کنندگان به منظور افزایش قیمت آن سهم، از فروش خودداری می‌نمایند و صفی از خریداران تشکیل می‌شود بدون آنکه فروشنده ای حاضر به فروش شود. در این هنگام با مراجعه به صفحه مربوط به آن سهم در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که فقط بخش خریداران تابلو معاملات به رنگ سیاه (فعال) است و اطلاعات مربوط به فروش آن سهم به رنگ خاکستری (غیرفعال) است. چنین حالتی را صف خرید آن سهم گویند.‌
صف فروش:
‌عرضه سهام آن شرکت با افزایش مواجه شود. در این صورت متقاضیان خرید آن سهم برای کاهش قیمت بیشتر، از خرید خودداری می‌نمایند. در این شرایط در طرف عرضه صفی از فروشندگان ایجاد می‌شود و در طرف تقاضا، خریداری تمایل ندارد تا آن سهم را خریداری کند. در چنین زمانی با مراجعه به صفحه مربوط به سهم مذکور در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مشاهده می‌شود که فقط بخش عرضه (فروشندگان) تابلو معاملات به رنگ سیاه و فعال است و اطلاعات مربوط به خرید آن سهم به رنگ خاکستری و غیرفعال است. چنین حالتی را صف فروش برای سهم مورد نظر گویند.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام عبارت مصداق "واکنش بازار به شایعات قبل از افشاء" است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پیشخور شدن قیمت
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پیشخور شدن قیمت
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سفته بازی در بازار سرمایه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سفته بازی در بازار سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سفته بازی در بازار سرمایه 0
گزینه {{1+1}}: پیشخور شدن قیمت 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پیشخور شدن قیمت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پیشخور شدن قیمت 0
گزینه {{2+1}}: صف خرید 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: صف خرید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: صف خرید 0
گزینه {{3+1}}: صف فروش 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: صف فروش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صف فروش 0
پاسخ تشریحی :

سفته بازی:
 وارد شدن به تعاملات مالی پرریسک به منظور سود بردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت، سفته بازی نامیده می‌شود .در بازار سرمایه به افرادی که به یکی از طرق گمراه کننده اعم از ایجاد رویه فریب دهنده در ارزش گذاری، ایجاد عرضه یا تقاضای ساختگی و بطور کلی استفاده از نوسانات ساختگی دارایی به منظور کسب سود را سفته بازی و اشخاصی که به این امر مبادرت ورزند را سفته باز گویند.
‌پیشخور شدن قیمت: ‌
واکنش بازار به یک خبر، قبل از اعلام رسمی آن از طریق مراجع مربوطه (انتشار) را پیشخور شدن قیمت گویند. فرضا یک شرکت قصد انعقاد یک قرار بزرگ تجاری را دارد و قبل از انعقاد یا اعلام رسمی خبر، بازار به دلیل شایعات مربوطه بیش از قبل متقاضی سهام این کارخانه می گردد و قیمت آن بالا می رود. پس از اعلام رسمی خبر از سوی مراجع مربوطه، بازار واکنش شدیدی نسبت به این خبر از خود بروز نمی دهد چرا که تاثیر این خبر قبلا در بازار اعمال شده است.‌
صف خرید:
‌زمانی ممکن است به دلایل مختلف سهام یک شرکت ارزنده تر شود و تقاضا برای یک سهم بالا برود، در این هنگام عرضه کنندگان به منظور افزایش قیمت آن سهم، از فروش خودداری می‌نمایند و صفی از خریداران تشکیل می‌شود بدون آنکه فروشنده ای حاضر به فروش شود. در این هنگام با مراجعه به صفحه مربوط به آن سهم در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که فقط بخش خریداران تابلو معاملات به رنگ سیاه (فعال) است و اطلاعات مربوط به فروش آن سهم به رنگ خاکستری (غیرفعال) است. چنین حالتی را صف خرید آن سهم گویند.‌
صف فروش:
‌عرضه سهام آن شرکت با افزایش مواجه شود. در این صورت متقاضیان خرید آن سهم برای کاهش قیمت بیشتر، از خرید خودداری می‌نمایند. در این شرایط در طرف عرضه صفی از فروشندگان ایجاد می‌شود و در طرف تقاضا، خریداری تمایل ندارد تا آن سهم را خریداری کند. در چنین زمانی با مراجعه به صفحه مربوط به سهم مذکور در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مشاهده می‌شود که فقط بخش عرضه (فروشندگان) تابلو معاملات به رنگ سیاه و فعال است و اطلاعات مربوط به خرید آن سهم به رنگ خاکستری و غیرفعال است. چنین حالتی را صف فروش برای سهم مورد نظر گویند.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام عبارت مصداق "واکنش بازار به شایعات قبل از افشاء" است؟

پاسخ شما صحیح است
پیشخور شدن قیمت
پاسخ شما صحیح است
پیشخور شدن قیمت
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سفته بازی در بازار سرمایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سفته بازی در بازار سرمایه 0
گزینه {{1+1}}: پیشخور شدن قیمت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پیشخور شدن قیمت 0
گزینه {{2+1}}: صف خرید 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: صف خرید 0
گزینه {{3+1}}: صف فروش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: صف فروش 0
پاسخ تشریحی :

سفته بازی:
 وارد شدن به تعاملات مالی پرریسک به منظور سود بردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت، سفته بازی نامیده می‌شود .در بازار سرمایه به افرادی که به یکی از طرق گمراه کننده اعم از ایجاد رویه فریب دهنده در ارزش گذاری، ایجاد عرضه یا تقاضای ساختگی و بطور کلی استفاده از نوسانات ساختگی دارایی به منظور کسب سود را سفته بازی و اشخاصی که به این امر مبادرت ورزند را سفته باز گویند.
‌پیشخور شدن قیمت: ‌
واکنش بازار به یک خبر، قبل از اعلام رسمی آن از طریق مراجع مربوطه (انتشار) را پیشخور شدن قیمت گویند. فرضا یک شرکت قصد انعقاد یک قرار بزرگ تجاری را دارد و قبل از انعقاد یا اعلام رسمی خبر، بازار به دلیل شایعات مربوطه بیش از قبل متقاضی سهام این کارخانه می گردد و قیمت آن بالا می رود. پس از اعلام رسمی خبر از سوی مراجع مربوطه، بازار واکنش شدیدی نسبت به این خبر از خود بروز نمی دهد چرا که تاثیر این خبر قبلا در بازار اعمال شده است.‌
صف خرید:
‌زمانی ممکن است به دلایل مختلف سهام یک شرکت ارزنده تر شود و تقاضا برای یک سهم بالا برود، در این هنگام عرضه کنندگان به منظور افزایش قیمت آن سهم، از فروش خودداری می‌نمایند و صفی از خریداران تشکیل می‌شود بدون آنکه فروشنده ای حاضر به فروش شود. در این هنگام با مراجعه به صفحه مربوط به آن سهم در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که فقط بخش خریداران تابلو معاملات به رنگ سیاه (فعال) است و اطلاعات مربوط به فروش آن سهم به رنگ خاکستری (غیرفعال) است. چنین حالتی را صف خرید آن سهم گویند.‌
صف فروش:
‌عرضه سهام آن شرکت با افزایش مواجه شود. در این صورت متقاضیان خرید آن سهم برای کاهش قیمت بیشتر، از خرید خودداری می‌نمایند. در این شرایط در طرف عرضه صفی از فروشندگان ایجاد می‌شود و در طرف تقاضا، خریداری تمایل ندارد تا آن سهم را خریداری کند. در چنین زمانی با مراجعه به صفحه مربوط به سهم مذکور در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مشاهده می‌شود که فقط بخش عرضه (فروشندگان) تابلو معاملات به رنگ سیاه و فعال است و اطلاعات مربوط به خرید آن سهم به رنگ خاکستری و غیرفعال است. چنین حالتی را صف فروش برای سهم مورد نظر گویند.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}